Program Profilaktyczno-wychowawczy 2019_2021 Drukuj
Wpisał Administrator   
Czwartek, 17. Październik 2019 09:32

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Ewy SZELBURG-ZAREMBINY W NIEZABITOWIE na rok szkolny 2019/2020

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna oraz żeby panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Zagadnienia zawarte w niniejszym dokumencie:

I. Podstawa opracowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły - wstęp

II. Cele programu wychowawczo-profilaktycznego

III. Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego

IV. Sylwetka absolwenta

V. Zadania do realizacji

VI. Treści programu wychowawczo-profilaktycznego

VII. Zagadnienia wychowawczo-profilaktyczne przewidziane do realizacji w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I – VIII

VIII. Przewidziane efekty podejmowanych działań wychowawczo-profilaktycznych

IX. Ewaluacja

Integralną częścią Programu są roczne plany pracy wychowawców klas wraz z harmonogramem działań wychowawczych i profilaktycznych.

 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁ

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców, nauczycieli oraz w oparciu o:

· Wyniki ewaluacji działań wychowawczych i profilaktycznych z poprzedniego roku,

· Wnioski z klasyfikacji w roku szkolnym 2018/ 2019,

· Spostrzeżenia wynikające z codziennej obserwacji pracy szkoły, potrzeb uczniów, ich rodziców i nauczycieli,

· Zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

· Wymogi stawiane przez środowisko oraz postęp cywilizacyjny.

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego stanowią następujące dokumenty:

· Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949 ogłoszona dnia 11 stycznia 2017 r. ,

 

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

o w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. poz. 356)

· Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach

· Konwencja Praw Dziecka

· Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

· Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 I 1982 r. z późniejszymi zmianami

· Statut Szkoły

Szczegółowe zadania i terminy realizacji treści programu zawarte są w planie działań szkoły przedstawionym w postaci harmonogramu oraz uszczegółowione i uwzględnione w planach pracy wychowawczo-profilaktycznej dla poszczególnych klas.

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

A. CEL NADRZĘDNY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO:

Integralny całościowy rozwój wychowanka i wszechstronny rozwój ucznia.

B. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO:

1. Kształtowanie potencjału intelektualnego (dążenie do prawdy, znajomość własnych wartości, poszukiwanie i rozwój zainteresowań, ciekawość poznawcza, kreatywność).

2. Rozwijanie uczuć i emocji (kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, świadome dokonywanie wyborów, rozwój kultury osobistej i kultury słowa, tolerancja i poszanowanie dla różnych religii, kultur i tradycji).

3. Komunikacja społeczna (formy komunikacji, poszanowanie dla drugiego człowieka, akceptacja praw drugiego człowieka, asertywność, utrwalanie bezpiecznych zachowań, kształtowanie dyscypliny, umiejętność pracy w zespole, inicjowanie własnej aktywności, kształtowanie inicjatywności i przedsiębiorczości, poszanowanie dorobku własnego narodu i lokalne

społeczności, aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym klasy, szkoły, środowiska, rozwijanie samodyscypliny).

4. Kształtowanie systemu wartości (obiektywna ocena własnego zachowania, przestrzeganie norm społeczno-moralnych, tworzenie hierarchii wartości, kształtowanie własnej odpowiedzialności, wypracowywanie twórczych postaw, kształtowanie wrażliwości na walory estetyczne i wartości moralne).

Dojrzałość fizyczna (dbanie o własne ciało, profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego, kształtowanie prawidłowych postaw wobec przyrody, umiejętność radzenia sobie z problemami, dojrzałość społeczna).

Najważniejszy nacisk należy położyć na:

 

· wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

· wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

· rozwijanie kompetencji takich, jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

· rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

· ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

· rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

· wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

· wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

· kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;

· zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

Działalność wychowawcza placówki jest jednolitym, zintegrowanym z nauczaniem, procesem dydaktyczno-wychowawczym realizowanym przez wszystkich pracowników szkoły za pomocą zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, wychowawczych, tematycznych i specjalistycznych w ścisłej współpracy z rodzicami wychowanków, placówkami oświatowymi, instytucjami kultury oraz instytucjami wspomagającymi (i innymi mającymi na celu wspieranie dziecka w rozwoju).

Program wychowawczo-profilaktyczny zakłada realizację wymienionych celów poprzez szczegółowe zadania wychowawczo-profilaktyczne, skonstruowane i dobrane odpowiednio dla danego wieku oraz możliwości ucznia. Przy realizacji założonych celów nauczyciele - wychowawcy wykorzystają również własne (autorskie) programy edukacyjne i wychowawcze oraz klasowe plany wychowawczo-profilaktyczne.

III. PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają założenia programu i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji.

2. Wszyscy pracownicy szkoły przy współudziale rodziców i prawnych opiekunów uczniów zgodnie realizują program wychowawczo-profilaktyczny podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji.

3. Wszyscy własnym przykładem i konsekwencją wspomagają się wzajemnie w zwalczaniu problemów, przyjmując za nadrzędny cel rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości.

IV. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu

i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada

umiejętność efektywnego komunikowania się, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje

zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo –

profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech

osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe

funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent jest:

· dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków , posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;

· człowiekiem aktywnym , ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzi różne wiadomości;

· człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi;

· człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;

· człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego.

V. TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO.

Podwyższenie jakości pracy szkoły.

Osiągnięcia ucznia:

A. Uczeń jest zmotywowany do nauki i ma możliwość rozwijania swoich zdolności oraz uzupełniania braków.

Działania szkoły:

· kształcenie się nauczycieli w celu zapoznania się z nowatorskimi technikami, metodami nauczania, diagnozowania itp.

· rozszerzenie wiedzy nauczycieli o takie zagadnienia jak wiedza na temat uzależnień,

· przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, postępowanie w konkretnych przypadkach i stosowanie form pomocy uczniom

· zdobywanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji

· diagnoza zdolności i trudności uczniów

· współpraca z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

· systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy ucznia (odpytywanie, sprawdziany itp.)

· wprowadzanie elementów oceniania kształtującego

· zapoznanie uczniów z różnymi technikami uczenia się

· działanie kół zainteresowań

· organizowanie zajęć pozaszkolnych: wycieczki, lekcje muzealne, wyjazdy do teatru itp.

· alternatywne sposobu spędzania czasu wolnego

· zachęcanie uczniów do uczestnictwa w indywidualnych zajęciach wspierających

· organizacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

· pomoc uczniom w przygotowaniu do konkursów

· zachęcanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych z ukierunkowaniem na konkursy o wysokiej randze, których organizatorem jest Lubelski Kurator Oświaty,

· dbanie o wysoki poziom artystyczny prezentowanych uroczystości i imprez szkolnych

· stosowanie ciekawych, różnorodnych metod pracy

· stwarzanie życzliwej, przyjaznej atmosfery w pracy

· włączanie rodziców w proces dydaktyczny: nadzór procesu uczenia się

· w domu, uwrażliwianie na wczesną diagnozę trudności

· prezentacja dorobku szkoły np. w czasie festynów szkolnych

· udział rodziców w zajęciach otwartych

Osiągnięcia ucznia:

B. Uczeń korzysta z bazy szkoły

Działania szkoły:

· uczenie świadomego korzystania z komputera i Internetu jako narzędzia pracy

· zapoznanie uczniów ze zjawiskiem cyberprzemocy i formami obrony przed nią

· podejmowanie działań związanych z cyberprzemocą i przeciwdziałania agresji

· podejmowanie działań związanych z wychowaniem do życia w rodzinie

· minimalizowanie negatywnych zjawisk i postaw grupy uczniów względem rówieśników m.in. wyśmiewanie, przezywanie, zaczepianie, prowokowanie, przeklinanie, wulgarne wpisy w Internecie, na Facebooku itp.

· planowanie i weryfikowanie działań wychowawczo-profilaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami uczniów oraz aktywizowanie ich podczas tworzenia tematów godzin wychowawczych i ich realizacji

· systematyczne wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej

· wyposażanie pracowni w nowoczesne pomoce naukowe

· bezpieczne korzystanie z placu zabaw bezpieczne korzystanie z boiska wielofunkcyjnego

· korzystanie przez uczniów z oferty zajęć pozalekcyjnych.

C. Osiągnięcia ucznia:

Uczeń pracuje systematycznie:

Działania szkoły:

· przygotowanie do sprawdzianów poprzez systematyczne sprawdzanie wiedzy uczniów

· analizowanie wyników próbnych sprawdzianów, informowanie uczniów i rodziców o wynikach

· wdrażanie działań naprawczych.

Kształtowanie człowieka potrafiącego ,,istnieć” we współczesnym świecie

Osiągnięcia ucznia:

D. Uczeń poznaje siebie i swoją grupę rówieśniczą, zdobywa umiejętności ważne w kontaktach z innymi ludźmi

Działania szkoły:

· organizowanie zajęć i warsztatów integrujących zespoły klasowe

· imprezy i wycieczki klasowe

· zajęcia edukacyjne i koła zainteresowań

· integracja zespołów klasowych

· organizowanie zajęć wspomagających rozwój osobisty w oparciu o doradztwo zawodowe

Osiągnięcia ucznia:

E. Uczeń zna swoje prawa i obowiązki.

Działania szkoły:

· zapoznanie uczniów z konstytucją, Konwencją Praw Dziecka

· zapoznanie ze statutem szkoły i regulaminami, programem wychowawczo- profilaktycznym

· stworzenie poczucia bezpieczeństwa w szkole

· położenie nacisku na przeciwdziałanie agresji

· organizowanie uczniom bezpiecznych przerw

· systematyczne organizowanie apeli porządkowych

· udostępnienie uczniom numerów telefonów, pod którymi mogą znaleźć pomoc

· klasowe kontrakty ucznia i nauczyciela

· planowanie i weryfikowanie działań wychowawczych zgodnie z bieżącymi potrzebami uczniów oraz

· aktywizowanie ich podczas tworzenia tematów godzin wychowawczych i ich realizacji

Osiągnięcia ucznia:

F. Uczeń zna i pielęgnuje tradycje narodowe, mając jednocześnie poczucie bycia Europejczykiem

Działania szkoły:

  • kształtowanie uczuć patriotycznych poprzez uroczystości szkolne związane z obchodami świąt narodowych

· aktywny udział wszystkich uczniów w konkursach pieśni i poezji patriotycznej oraz wszelkich uroczystościach państwowych

· poznawanie historii Polski, naszych narodowych tradycji, jak również miejsca i roli

Polski w Europie:

-organizacja konkursów tematycznych

-ukazanie konieczności nauki języków obcych

-poznawanie najbliższej okolicy, zabytków, tradycji i rzemiosła,

-przybliżenie uczniom tradycji i zwyczajów panujących w innych krajach

-opieka nad miejscami pamięci narodowej

- udział w konkursach tematycznych

Osiągnięcia ucznia:

G. Uczeń potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce

Działania szkoły:

· stwarzanie sytuacji do wykorzystywania w życiu codziennym umiejętności praktycznych zdobytych podczas zajęć

· wykorzystywanie wiedzy informatycznej: encyklopedie multimedialne, Internet, grafika komputerowa

· organizowanie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego korzystania ze wszystkich rodzajów informacji oraz bycia świadomym odbiorcą środków masowego przekazu

· uświadomienie zalet i wad korzystania ze środków masowego przekazu

· udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych

Kształtowanie człowieka tolerancyjnego, wrażliwego na potrzeby innych,

znającego zasady dobrego zachowania

Osiągnięcia ucznia:

A. Uczeń zna i stosuje zasady dobrego zachowania

Działania szkoły:

· lekcje wychowawcze poświęcone kulturze osobistej uczniów, podstawowym zasadom dotyczącym stosownego ubioru

 

· zajęcia warsztatowe, lekcje wychowawcze poświęcone sposobom porozumiewania się i zachowania w różnych sytuacjach

· planowanie i weryfikowanie działań wychowawczo-profilaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami uczniów oraz aktywizowanie ich podczas tworzenia tematów godzin wychowawczych i ich realizacji

· systematyczne reagowanie na przejawy złego zachowania

· uwrażliwianie rodziców na właściwe postawy i zachowanie dzieci

· uświadamianie uczniom potrzeby tolerancji i opieki w stosunku do uczniów młodszych i niepełnosprawnyc

Osiągnięcia ucznia:

B. Uczeń panuje nad swoimi emocjami i przejawami agresji

Działania szkoły:

· zajęcia na temat pokojowego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach

· zajęcia mające na celu ograniczenie zachowań agresywnych

· konsekwentne reagowanie na przejawy agresji

· przestrzeganie obowiązujących w szkole zasad przeciwdziałania przemocy, określającego obowiązujące normy, procedury działania oraz sposoby reagowania w przypadku agresji

· budowanie przyjaznej atmosfery zachęcającej uczniów do wspólnego rozwiązywania ich problemów

Osiągnięcia ucznia

C. Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym

Działania szkoły:

· organizowanie wyjść do teatru, kina itp.

· organizowanie życia kulturalnego na terenie szkoły (apele, konkursy, kronika szkoły itp.)

· stymulowanie wrażliwości czytelniczej – lekcje biblioteczne

· konkursy czytelnicze

· organizowanie akademii okolicznościowych

· przygotowanie programów artystycznych z okazji np. świąt Bożego Narodzenia, wigilii szkolnej, Dnia Babci i Dziadka, Festynu Rodzinnego itp.

· organizacja Dnia Patrona Szkoły

· udział w konkursach zewnętrznych

· współudział szkoły w imprezach wychowawczo-profilaktycznych organizowanych poza szkoł

Osiągnięcia ucznia:

D. Uczeń jest otwarty na potrzeby innych, aktywnie angażuje się w pomoc

Działania szkoły:

· organizowanie pomocy w nauce uczniom słabszym

· udział uczniów w akcjach charytatywnych

· praca na rzecz pomocy bezdomnym zwierzętom

· włączenie się w pomoc dzieciom niepełnosprawnym

· współpraca z instytucjami wychowawczymi

· samopomoc uczniowska

Osiągnięcia ucznia:

E. Uczeń jest tolerancyjny

Działania szkoły:

· godziny wychowawcze dotyczące komunikacji międzyludzkiej

· kształtowanie umiejętności współżycia z ludźmi pokrzywdzonymi przez los: lekcje poświęcone osobom niepełnosprawnym, starości, chorobom

Kształtowanie człowieka prowadzącego zdrowy tryb życia,

wolnego od uzależnień, dbającego o środowisko naturalne

Osiągnięcia ucznia:

F. Uczeń zna i przyjmuje postawy sprzyjające zdrowiu

Działania szkoły:

· prowadzenie zajęć o tematyce zdrowotnej oraz roli sportu: zdrowe odżywianie, higiena psychiczna, higiena osobista, kultura organizowania wolnego czasu

· zajęcia poświęcone zdrowiu psychicznemu uczniów

· zorganizowanie Dnia Sportu

· wycieczki piesze i rowerowe, warsztaty tematyczne, współpraca z pielęgniarką szkolną,

· uwrażliwianie rodziców na przestrzeganie zdrowego sposobu odżywiania się: wyposażanie dzieci w drugie śniadanie, ograniczenie spożywania produktów wysokokalorycznych a jednocześnie szkodliwych dla zdrowia, podkreślanie roli ruchu, ograniczenie dzieciom czasu spędzanego przed telewizorem, komputerem itp.

· spożywanie mleka i owoców w szkole

· realizacja na zajęciach tematów promujących zdrowy styl życia

· współudział szkoły w imprezach wychowawczo-profilaktycznych organizowanych poza szkołą

Osiągnięcia ucznia:

G. Uczeń żyje w zgodzie z przyrodą, ma świadomość odpowiedzialności za nią

Działania szkoły:

· organizowanie zajęć w terenie

 

· kształtowanie potrzeby dbałości o własne środowisko

· organizowanie Dnia Ziemi

· organizacja zajęć o tematyce proekologicznej

· udział w konkursach ekologicznych

  • wyrabianie nawyków odpowiedzialnego korzystania z zasobów natury(segregowanie odpadów, oszczędne korzystanie z wody i energii).

Osiągnięcia ucznia:

H. Uczeń jest świadomy szkodliwego działania używek

Działania szkoły:

· propagowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości

· zajęcia, warsztaty, programy profilaktyczne, dyskusje na temat szkodliwości używek, dopalaczy organizowanie pogadanek o tematyce profilaktycznej oraz tworzenie gazetek tematycznych

· kontynuowanie działań mających na celu nabycie przez uczniów wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze stosowania różnego rodzaju używek m.in. narkotyków, dopalaczy

· projekcje filmowe.

Wychowanie człowieka świadomego korzyści oraz zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji,

dbającego o bezpieczeństwo własne i innych.

Osiągnięcia ucznia:

 

A. Uczeń zna zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacji i potrafi im zapobiegać

Działania szkoły:

· zajęcia z zakresu wychowania komunikacyjnego

· zajęcia, spotkania, pogadanki z przedstawicielami policji, dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły oraz cyberprzemocy

· przeprowadzenie próbnej ewakuacji z budynku szkolnego

· nauka pierwszej pomocy przedlekarskiej

VI. ZADANIA DO REALIZACJI.

1.Budowanie poczucia własnej wartości i godności oraz odpowiedzialności za siebie, innych oraz za swój rozwój.

2.Budowanie wrażliwości na wartości wyższe i wartości kulturowe.

3.Kształtowanie postaw patriotycznych.

4.Przestrzeganie zasad kultury osobistej oraz ogólnie przyjętych norm społecznych.

5. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami w sytuacjach trudnych, konfliktowych oraz zapobiegania agresji.

6.Kształtowanie tolerancji, wrażliwości i empatii.

7.Rozwijanie umiejętności efektywnego porozumiewania się i współpracy w grupie.

8.Przeciwdziałanie nałogom.

9.Doskonalenie sprawności fizycznej i prawidłowych nawyków zdrowotnych.

10. Kształtowanie postaw właściwego korzystania z Internetu oraz radzenia sobie z cyberprzemocą.

11. Budzenie świadomości przynależności do grupy i pełnienie w niej określonej roli: rodzina, szkoła, miasto i region, Polska, Europa, świat.

12. Wdrażanie do działań na rzecz najbliższego środowiska naturalnego.

13. Wzmacnianie czynników chroniących (promocja zdrowego stylu życia, oraz postaw i zachowań prospołecznych, budowania własnej samooceny, uczenie umiejętności społecznych

 

14. Ograniczenie czynników ryzyka (zapobieganie i zmniejszanie aktualnych oraz przyszłych szkód związanych z podejmowaniem przez uczniów zachowań ryzykownych, zapobiegania używania przemocy i agresji oraz wskazaniem niezdrowych zachowań)

Wypracowanie zasad efektywnej i konsekwentnej współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.

15. Zwiększanie świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie zagrożeń związanych z

eksperymentowaniem i zażywaniem środków psychoaktywnych.

VII. ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

ORAZ KLASACH I – VIII.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

ZADANIA:

1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie do utrzymania ładu i porządku.

2. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu i rozumienie siebie i swojego otoczenia.

3. Rozwijanie umiejętności społecznych: porozumiewanie się z dorosłymi i rówieśnikami, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

4. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólną, radosną zabawę.

5. Tworzenie różnorodnych sytuacji, które umożliwią rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem oraz możliwościami.

6. Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko dorasta.

7. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

8. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

9. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

10.Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

11. Wdrażanie do zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, sprawność fizyczna.

KLASA I

ZADANIA:

1.Przestrzeganie podstawowych form zachowania wobec dorosłych i rówieśników.

2.Zachęcanie do uczestnictwa w życiu klasy, udziału w konkursach i prezentacji swoich prac.

3.Kształtowanie umiejętności samooceny zachowania i odpowiedzialności za własne postępowanie.

4.Włączanie do akcji związanych z ochroną przyrody oraz do działań charytatywnych.

5.Poznanie symboli narodowych. Złożenie ślubowania na sztandar szkoły.

6.Poznanie najbliższego otoczenia

7.Przygotowanie do funkcjonowania w grupie:

- poznaje sposoby porozumiewania się,

- ma poczucie przynależności do grupy,

- uczy się współdziałania,

- nabywa umiejętności prezentacji siebie na forum klasy (szkoły),

8.Zapoznanie z ceremoniałem szkolnym.

9.Wdrażanie do bezpiecznego zachowania się w drodze z domu do szkoły i ze szkoły do domu

10. Wdrażanie do akceptacji innych, np. słabszych, chorych, niepełnosprawnych.

11. Wdrażanie do zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, budzenie świadomości zagrożeń wynikających z uzależnień.

12. Kształtowanie nawyku systematyczności.

KLASA II

ZADANIA:

1.Kształcenie umiejętności rozróżniania dobrego i złego zachowania.

2.Kształtowanie nawyku poszanowania mienia społecznego.

3.Wdrożenie do pełnienia ról i funkcji społecznych / dyżurny, przewodniczący samorządu klasowego itp./

4.Uczenie zasad kulturalnego zachowania w miejscach publicznych /kino, teatr, autobus.../

5.Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi.

6.Nauka hymnu szkolnego i poznanie sylwetki patrona szkoły.

7.Poznanie własnej miejscowości.

8.Kulturalne zachowanie w szkole i poza nią:

- zna podstawowe zwroty i formy grzecznościowe,

- potrafi kulturalnie odnosić się do koleżanek i kolegów oraz pracowników szkoły,

- nie używa „brzydkich” wyrazów,

- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania obowiązujących w szkole i po za nią.

9.Wdrażanie do zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, zapobieganie uzależnieniom.

10. Kształtowanie nawyku systematyczności.

KLASA III

ZADANIA:

1.Wdrażanie do prawidłowego komunikowania się i współdziałania w środowisku rówieśników.

2.Zachęcanie do działań na rzecz klasy.

3.Dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron.

4.Wdrażanie do pomocy innym .

5.Akcje promujące ochronę środowiska.

6.Polska moja ojczyzna.

7.Poznanie własnego regionu /wycieczki krajoznawcze/.

8.Nabywanie umiejętności komunikowania się z innymi.

· Uczeń

- umie aktywnie słuchać nauczyciela i kolegów,

- potrafi bronić swojego zdania i odróżnia dobro od zła,

- nazywa podstawowe uczucia i potrafi je rozpoznać u innych,

- umie nawiązać kontakt z osobami dorosłymi,

- dostrzega ważne wydarzenia w szkole, środowisku lokalnym, w kraju i na świecie,

- jest wrażliwy i tolerancyjny.

9.Wdrażanie do zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, zapobieganie uzależnieniom.

10. Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi.

11. Kształtowanie nawyku systematyczności.

KLASA IV

ZADANIA:

1.Uświadomienie potrzeby dbałości o własny rozwój intelektualny.

2.Zachęcanie do uczestnictwa w życiu szkoły i wyrabianie odpowiedzialności za dobre imię klasy i szkoły.

3.Stwarzanie możliwości udziału w życiu kulturalnym.

4.Zaznajamianie z kulturami, zwyczajami i religiami innych narodowości.

5.Organizowanie tradycyjnych obchodów świąt.

6.Ukazywanie piękna oraz przybliżanie historii własnego regionu i kraju /wycieczka /.

7.Stwarzanie warunków do wiary w swoje możliwości.

8.Określanie i rozwijani swoich zainteresowań i zdolności, wykorzystywania własnych zdolności,

9.Dbałość o zdrowie, sprawność fizyczną i higienę.

10. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego i reguł bezpieczeństwa wypoczynku,

11. Poznanie tajników uczenia się i organizowania sobie samodzielnie pracy.

12. Wdrażanie do zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, zapobieganie uzależnieniom.

13. Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi.

14. Kształtowanie nawyku systematyczności.

KLASA V

ZADANIA:

1.Kształtowanie umiejętności prezentowania własnych poglądów i przestrzegania zasad przy ich wyrażaniu.

2.Wdrażanie uczniów obowiązkowości i odpowiedzialności za powierzone im zadania oraz funkcje.

3.Uczenie właściwego korzystania z Internetu.

4. Kształtowanie postawy humanitarnej i dbałości o środowisko przyrodnicze / samodzielne podejmowanie

przez uczniów działań charytatywnych i proekologicznych/.

5.Pogłębianie poczucia przynależności narodowej/sylwetki sławnych Polaków, tradycje narodowe/.

6.Pogłębianie wiedzy na temat historii kraju, ukazywanie walorów krajoznawczych regionów Polski /wycieczka/.

7.Stwarzanie warunków do świadomego uczestnictwa w kulturze tradycje domu rodzinnego, szkoły, kościoła i kraju:

- znajomość swojego miejsca w rodzinie, szkole i kraju, utożsamianie się ze swoją rodziną, społecznością lokalną,

- poszanowanie mienia społecznego,

- szacunek dla symboli: godła, flagi, sztandar szkolnego, krzyża,

- znajomość i poszanowanie dla tradycji rodzinnych, szkolnych, narodowych,

- znajomość historii swojej szkoły.

8.Przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, zapobieganie uzależnieniom.

9.Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi.

10. Kształtowanie nawyku systematyczności.

KLASA VI

ZADANIA:

1.Kształtowanie krytycznego stosunku do otaczającej ucznia rzeczywistości – dokonywanie właściwych wyborów /kolegów, książek, form rozrywki, form zachowania, ubioru w zależności od sytuacji itp./.

2.Godne reprezentowanie szkoły podczas imprez międzyszkolnych, zawodów, konkursów.

3.Wdrażanie do uczestnictwa w różnorodnych formach życia kulturalnego.

4.Mobilizowanie uczniów do własnej aktywności mającej na celu ochronę środowiska przyrodniczego / oszczędność energii, segregacja odpadów itp./.

5.Rozbudzanie tożsamości narodowej / wyjścia i wycieczki do miejsc pamięci narodowej/.

6.Przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, zapobieganie uzależnieniom.

7.Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi.

8.Kształtowanie nawyku systematyczności.

KLASA VII

ZADANIA

1. Godne reprezentowanie szkoły podczas imprez międzyszkolnych, zawodów, konkursów.

2. Wdrażanie do uczestnictwa w różnorodnych formach życia kulturalnego.

3. Mobilizowanie uczniów do własnej aktywności mającej na celu ochronę środowiska przyrodniczego / oszczędność energii, segregacja odpadów itp./.

4. Rozbudzanie tożsamości narodowej / wyjścia i wycieczki do miejsc pamięci narodowej/.

5. Doskonalenie umiejętności świadomego wyboru form spędzania wolnego czasu z uwzględnieniem poznawania nowych, interesujących miejsc /wycieczka/.

6. Stwarzanie warunków do podejmowania samodzielnych decyzji:

§ potrafi rozpoznać swoje mocne i słabe strony,

§ dba o zdrowie i higienę, unika nikotyny i innych używek.

§ zna skutki używania środków uzależniających,

§ odróżnia dobro od zła,

§ dba o kulturę słowa,

§ podejmuje właściwe decyzje na podstawie zebranych wiadomości ( wybiera, akceptuje, odmawia, argumentuje).

7. Przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, zapobieganie uzależnieniom.

8. Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi.

9. Kształtowanie nawyku systematyczności.

KLASA VIII

ZADANIA

1. Przygotowanie do wyboru ścieżki edukacyjnej po zakończeniu szkoły podstawowej

2. aktywizowanie uczniów do pracy,

3. umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej,

4. promowanie zdrowego trybu życia,

5. budzenie uczuć i postaw patriotycznych,

6. aktywny rozwój osobowości ucznia, budowanie wiary we własne siły i możliwości,

7. uświadomienie potrzeb dalszego kształcenia, ● przygotowanie uczniów do wyboru kierunku dalszej nauki i wyboru zawodu,

8. integracja zespołu klasowego,

9. poznanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabywanie umiejętności właściwej przed nimi ochrony,

10. zapoznanie uczniów z obecnym rynkiem pracy i profilem szkół branżowych: przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym

11. rola wartości w życiu

Wykaz dodatkowych zagadnień do realizacji.

Edukacja prozdrowotna:

Kl. 0-III

- Zachowanie higieny osobistej

 

- Higiena przygotowania i spożywania posiłków

 

- Prawidłowe odżywianie

- Zachowanie bezpieczeństwa w czasie aktywnego wypoczynku

- Zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw, wycieczek szkolnych Kl. IV-VIII:

- Jak i dlaczego warto dbać o higienę ciała?

- Zmiany zachodzące w organizmie w okresie dojrzewania

- Integracja zespołu klasowego poprzez uczestnictwo we wspólnych zajęciach rekreacyjnych

- Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach

- Zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw, wycieczek szkolnych

Edukacja prorodzinna:

Kl. 0-III:

- Urodziny, imieniny – świętem całej rodziny

- Święta – czas spędzany w gronie rodzinnym

- Pomagamy rodzicom w pracach domowych Kl. IV-VII:

- Tradycje rodzinne – ich wpływ na więzi rodzinne

- Wzorce rodzicielskie – motorem do pozytywnych działań

- Dojrzałość biologiczna, psychiczna i społeczna

- Koleżeństwo, przyjaźń

Edukacja komunikacyjna:

Kl. 0-III:

- Bezpieczna droga do i ze szkoły

- Bezpieczeństwo podczas ferii letnich i zimowych Kl. IV-VII:

- Bezpieczna droga do i ze szkoły

- Bezpieczeństwo podczas ferii letnich i zimowych

 

Edukacja ekologiczna:

Kl. 0-III:

 

- Las nie tylko miejscem wypoczynku

- Poznajemy zasady poszanowania przyrody

Kl. IV- VIII

- Wpływ degradacji środowiska na zdrowie

 

- Zachowanie w domu i szkole oraz ich wpływ na stan środowiska naturalnego

Dziedzictwo kulturowe, wychowanie patriotyczne:

Kl. 0-III

 

- Znajomość symboli i tradycji narodowych

- najbliższego otoczenia domu rodzinnego i szkoły

- postaci patronki szkoły – Ewy Szelburg-Zarembiny i hymnu szkoły.

Kl. IV-VIII

- Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego

- Lokalne tradycje , święta i obyczaje

- Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej

- Poznajemy postać patrona szkoły – Ewy Szelburg-Zarembiny

- Znamy hymn szkoły i ceremoniał związany z uroczystościami szkolnymi

Edukacja proeuropejska:

Kl. 0 - VIII:

- Poznajemy kraje Unii Europejskiej.

Przeciwdziałanie agresji, wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji


Kl. 0 - III:

- Kształtowanie u uczniów świadomości w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z negatywnych postaw.

- Wzmacnianie właściwych postaw poprzez budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

Kl. IV-VIII

- Wykrywanie w środowisku lokalnym negatywnych postaw dzieci i młodzieży.

- Alkohol, papierosy, narkotyki to nie dla mnie.

- Kształtowanie u uczniów świadomości w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z negatywnych postaw

- Wzmacnianie właściwych postaw poprzez budowanie pozytywnego obrazu samego siebie

- Uświadomienie uczniom zasad bezpiecznego zachowania w szkole.

VIII. EFEKTY

· Zapobieganie przemocy i agresji w szkole oraz zjawisku cyberprzemocy,

· wzrost wiedzy u uczniów, rodziców i nauczycieli na temat uzależnień i zagrożeń z nimi związanych oraz sposobów rozmawiania o tych problemach z uczniami i rodzicami,

· nabycie umiejętności dokonywania wartościowych wyborów i uczenia się przyjaznych i asertywnych zachowań,

· rozwinięcie u uczniów postawy współodpowiedzialności i rozumienia siebie i innych,\

· wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole,

· poprawa kultury bycia ,

· identyfikowanie się rodziców i uczniów ze szkołą,

· promowanie zdrowego stylu życia i dokonywanie wartościowych wyborów dotyczących własnego zdrowia i życia,

- zwiększenie wiedzy na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego,

- wzrost poczucia empatii i wrażliwości u uczniów,

- zwiększenie asertywności,

- znajomość zasad zachowania się w drodze do i ze szkoły oraz jako pieszy , rowerzysta i jako pasażer w środkach komunikacji

- nabycie umiejętności radzenie sobie w różnych, trudnych sytuacjach życiowych w szkole i poza nią,

- uczestnictwo w działalności wybranych kół zainteresowań i zajęć dodatkowych w szkole,

- umiejętność reagowania na niewłaściwe zachowania – (dyskryminacja, izolacja, plotkowanie, wulgaryzmy oraz na przemoc),

- umiejętne i jasne komunikowanie się,

- znajomość konsekwencji niewłaściwego zachowania się oraz nieprzestrzegania przyjętych norm i zasad w

szkole,

X. EWALUACJA

Monitoring programu wychowawczego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, wychowawców klasowych i nauczycieli oraz rodziców. Poddawany jest systematycznej ewaluacji i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie roku szkolnego.

Bieżący monitoring i roczna ewaluacja pozwala na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań wychowawczo -profilaktycznych.

Narzędzia monitorujące:

- obserwacja zachowań uczniów,

- aktywności,

- dyskusje z uczniami i z rodzicami,

- analiza wytworów uczniów, dokumentów szkolnych,

- wywiady z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

Narzędzia ewaluacyjne:

- informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców,

- sprawozdania wychowawców z realizacji planów wychowawczych,

- informacje zebranych podczas spotkań z rodzicami,

- informacje dotyczące współpracy z instytucjami wspomagającymi,

- sprawozdania opiekunów zajęć pozalekcyjnych i przewodniczących zespołów klasowych,

- ankiety dla uczniów, rodziców

Program został przedstawiony i zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu …11 września 2019r.… r.

W dniu ……………………..…...r. Program Wychowawczo -Profilaktyczny został uchwalony przez Radę

Rodziców.

 

 

Zmieniony: Czwartek, 17. Październik 2019 10:00