top
logo

Menu użytkownika


feed-image Feed Entries
Start Artykuły dla rodziców
Artykuły dla rodziców
Karta zgłoszenia dziecka PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Czwartek, 11. Luty 2021 13:49

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

w

Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie na rok szkolny 2021/2022

Odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę powyżej pięciu - 1zł


1. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA

NAZWISKO


IMIĘ


DRUGIE IMIĘ


PESEL


DATA URODZENIA


2. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

MIEJSCOWOŚĆ


NR DOMU


NR LOKALU


KOD POCZTOWY


POCZTA


3. POBYT DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM


(proszę wstawić x we właściwą rubrykę)

OD/DATA …………. ( proszę wpisać)

W godzinach (zaznacz wybrany)

8 .00– 13.00

7.30 – 15.30


RODZAJ POSIŁKÓW

obiad /śniadanie


bez posiłku


4. DANE RODZICÓW (opiekunów prawnych)

IMIĘ

 

IMIĘ

 


NAZWISKO


NAZWISKO


ADRES ZAMIESZKANIA

 


ADRES ZAMIESZKANIA

 


telefony kontaktowe:


telefony kontaktowe:

 


e-mail


e-mail


5. INNE, WAŻNE ZDANIEM RODZICÓW (opiekunów prawnych) INFORMACJE dot. DZIECKA (np. opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, alergie, przyjmowane leki i inne)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. KRYTERA USTAWOWE PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

(wpisać x we właściwą rubrykę)

1. Wielodzietność rodziny dziecka.

2. Niepełnosprawność dziecka.

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka.

4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka.

5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka.

6. Dziecko objęte pieczą zastępczą.

7. DODATKOWE KRYTERIA PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

(wpisać x we właściwą rubrykę)

Dziecko rodziców obojga pracujących lub pobierających naukę w systemie dziennym,

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do Szk. Podst. im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Niezabitowie

……………………………………

………………………………………

podpis matki (opiekuna prawnego)

podpis ojca (opiekuna prawnego)

8.

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ:

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu dnia ………….. zakwalifikowała/nie zakwalifikowała

w/w dziecko do oddziału przedszkolnego od dnia …………………. 2021 roku

Podpisy członków Komisji:

1. ………………………………

3. ……………………………....

2. ………………………………

Zmieniony: Piątek, 26. Luty 2021 08:21
 
Formy współpracy szkoły z rodzicami PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Wtorek, 06. Kwiecień 2010 14:51

Naczelnym zadaniem współdziałania nauczycieli i rodziców jest dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami. Dotyczy to zarówno uczniów trudnych i zaistniałych w klasie czy szkole sytuacji konfliktowych oraz uczniów zdolnych.

Szczególna rola pod tym względem przypada wychowawcy. W jego gestii pozostaje:

 1. Organizowanie spotkań i wywiadówek z rodzicami
 2. Zorganizowanie klasowej rady rodziców
 3. Czynne włączenie rodziców do pracy wychowawczej i dydaktycznej w szkole: 
 • omówienie z rodzicami planu pracy wychowawczej i dydaktycznej
 • organizowanie spotkań rodziców z klasą
 • organizowanie otwartych lekcji dla rodziców
 • włączanie rodziców do prac społecznych i inwestycji w klasie
 • organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami
 • organizowanie imprez klasowych dla rodziców
 • pedagogizacja rodziców

Cele współdziałania nauczycieli i rodziców:

-dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami

-lepsze poznanie przez nauczycieli i rodziców poszczególnych uczniów

-zjednywanie rodziców dla ogółu uczniów ( szczególnie tych, którzy dysponują wolnym czasem)

-przekonanie obu stron o tym, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działan przez szkołę i dom

-wymiana spostrzeżeń dotyczących rozwoju fizycznego,psychicznego i społecznego uczniów

Formy współpracy rodziców ze szkołą

Największą popularnością wśród rodziców cieszą się następujące formy współuczestniczenia rodziców w edukacji szkolnej dzieci:

 • uczestnictwo w zebraniach klasowych, rozmowy indywidualne ( bardzo ważna jest tu atmosfera, spotkania te muszą mieć odpowiedni klimat, nauczyciel powinien zrezygnować z tonu suchego, oficjalnego, a rodzice z roszczeniowego
 • uczestnictwo i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych
 • świadczenie pracy i usług na rzecz klasy (np. dekorowanie, porządkowanie klasy, wykonywanie pomocy dydaktycznych)

Ważną rzeczą są również spotkania dotyczące trudności wychowawczych. Często jest wiele problemów, które wykraczają poza kompetencje nauczycieli i rodziców. Wtedy wychowawca może zwrócić się o pomoc do różnych specjalistów, np. psychologów, pedagogów szkolnych, przedstawicieli nauki, kultury, resortu zdrowia. Może się to odbywać w formie indywidualnych spotkań lub na zasadzie organizowania szkoleń i prelekcji dla rodziców na interesujące ich tematy.
inną formą współpracy z rodzicami są wizyty domowe. Głównym ich celem jest bliższe i bezpośrednie poznanie warunków, w jakich mieszkają i uczą się uczniowie, oraz nawiązanie osobistego kontaktu z wszystkimi członkami rodziny. uzupełnieniem indywidualnych kontaktów są rozmowy telefoniczne.

Działalność w Komitecie i Radzie Szkoły

Komitet Rodzicielski to organ doradczy nauczycieli, który stawia sobie za cel m.in. włączanie ogółu rodziców do współudziału w spełnieniu trzech podstawowych funkcji szkoły: opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej. Składową częścią komitetu jest klasowa rada rodziców.

Rodzice mogą pomóc nauczycielom w podwyższaniu wyników nauczania poprzez:

-właściwe motywowanie dzieci do uczenia się

-zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do nauki i odrabiania lekcji

organizowanie czasu wolnego uczniów

-pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły, zawodu.

 

                                                                                Beata Manowska

 

Literatura:

M. Łobocki, Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985
I. Dzierzgowska, Rodzice w szkole, CODN, Warszawa 1999
 



bottom
top

Pracownicy szkoły


bottom