top
logo

Menu użytkownika


Start Artykuły dla rodziców Karta zgłoszenia dziecka
Karta zgłoszenia dziecka PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Czwartek, 11. Luty 2021 13:49

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

w

Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie na rok szkolny 2021/2022

Odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę powyżej pięciu - 1zł


1. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA

NAZWISKO


IMIĘ


DRUGIE IMIĘ


PESEL


DATA URODZENIA


2. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

MIEJSCOWOŚĆ


NR DOMU


NR LOKALU


KOD POCZTOWY


POCZTA


3. POBYT DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM


(proszę wstawić x we właściwą rubrykę)

OD/DATA …………. ( proszę wpisać)

W godzinach (zaznacz wybrany)

8 .00– 13.00

7.30 – 15.30


RODZAJ POSIŁKÓW

obiad /śniadanie


bez posiłku


4. DANE RODZICÓW (opiekunów prawnych)

IMIĘ

 

IMIĘ

 


NAZWISKO


NAZWISKO


ADRES ZAMIESZKANIA

 


ADRES ZAMIESZKANIA

 


telefony kontaktowe:


telefony kontaktowe:

 


e-mail


e-mail


5. INNE, WAŻNE ZDANIEM RODZICÓW (opiekunów prawnych) INFORMACJE dot. DZIECKA (np. opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, alergie, przyjmowane leki i inne)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. KRYTERA USTAWOWE PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

(wpisać x we właściwą rubrykę)

1. Wielodzietność rodziny dziecka.

2. Niepełnosprawność dziecka.

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka.

4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka.

5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka.

6. Dziecko objęte pieczą zastępczą.

7. DODATKOWE KRYTERIA PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

(wpisać x we właściwą rubrykę)

Dziecko rodziców obojga pracujących lub pobierających naukę w systemie dziennym,

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do Szk. Podst. im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Niezabitowie

……………………………………

………………………………………

podpis matki (opiekuna prawnego)

podpis ojca (opiekuna prawnego)

8.

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ:

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu dnia ………….. zakwalifikowała/nie zakwalifikowała

w/w dziecko do oddziału przedszkolnego od dnia …………………. 2021 roku

Podpisy członków Komisji:

1. ………………………………

3. ……………………………....

2. ………………………………

Zmieniony: Piątek, 26. Luty 2021 08:21
 

bottom
top

Pracownicy szkoły


bottom