top
logo

Menu użytkownika


Start
Deklaracja Rodziców PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Poniedziałek, 18. Maj 2020 16:11

 

 

DEKLARACJA

Deklaruję chęć skorzystania z możliwości zapewnienia mojemu dziecku …………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka

opieki, przez Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie w okresie trwania pandemii koronawirusa, od dnia ………………..,

w godzinach podanych w oświadczeniu o czasie pobytu, czyli od .................... do ........... tj. godz. ………………….

( liczba godz. )

………………………………………………………….

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

w Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie w czasie pandemii COVID 19

Imię i nazwisko dziecka: ........................................................................................................

 

Oświadczam, że:

 

· Oświadczam, iż potrzebuję zapewnienia dziecku opieki ze strony Oddziału Przedszkolnego

· Oświadczam/my, że jesteśmy rodzicami pracującymi i nie mamy możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

· Oświadczam/my, że jesteśmy pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.(właściwe podkreślić)

· Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 i nowe zasady higieny, obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie i nie zgłaszam w stosunku do nich żadnych zastrzeżeń.

· Ja, jak również moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy i nie ma żadnych objawów COVID-19.

· Wyrażam zgodę na codzienne mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do Przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.

· W przypadku kłopotów z rozstaniem dziecka z rodzicem (np. płacz) pracownik nie może przytulać dziecka i w takiej sytuacji rodzic musi zdecydować ostatecznie, czy pozostawia dziecko w Oddziale Przedszkolnym, czy zabiera je z powrotem do domu.

· Zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów z Oddziału Przedszkolnego, w przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły objawy chorobowe i do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w Szkole pomieszczenia do izolacji.

· O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora Szkoły.

· Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i pracownikami Szkoły, jak również ich rodzinami.

…………………………………………….

Data i czytelny podpis rodzica/ów.

 

 

Zmieniony: Poniedziałek, 18. Maj 2020 16:40
 

bottom
top

Pracownicy szkoły


bottom