top
logo

Menu użytkownika


Start
Procedury w związku z COVID 19 PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Poniedziałek, 18. Maj 2020 18:05

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej Placówki w związku z uruchomieniem opieki przedszkolnej w oddziale przedszkolnym i zajęć dydaktyczno – opiekuńczych w klasach 1 – 3 .

2. Celem procedur jest:

a. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19

b. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić Oświadczenie

II.

 1. W Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie i oddziale przedszkolnym stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.
 2. Oddziały przedszkolne pracują w godzinach od 7.30 do 15.30.
 3. Liczba dzieci w jednej grupie może maksymalnie wynosić 12  ( przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 3 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej – zalecenia GIS).
 4. Do szkoły i oddziału przedszkolnego nie będą wpuszczani:
  1. dzieci, rodzice i opiekunowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.
 5. Po wejściu do budynku Szkoły każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik.
 6. W budynku szkoły dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie ma obowiązku przebywać w maseczkach);
 7. Środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy;
 8. Na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.
 9. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:
  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły i oddziału przedszkolnego, placu zabaw oraz sprzętów i zabawek;
  2. Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki i przyłbice ochronne dla pracowników;
  3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;
  4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
  5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa
   i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

 1. Dyrektor:

1. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

2. Dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

3. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w Placówce;

4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

5. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;

6. Współpracuje ze służbami sanitarnymi;

7. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

8. Informuje rodziców o obowiązujących w szkole i oddziale przedszkolnym procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej;

9. Organizuje działalność zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.

11. Każdy pracownik Placówki zobowiązany jest:

1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

a. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

b. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

c. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku Placówki stosując ściśle zasady dezynfekcji rąk;

3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

6. Stosować środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ.

12. Pracownicy obsługi przy współpracy z nauczycielami myją i/lub dezynfekują odpowiednim płynem:

1. Ciągi komunikacyjne;

2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach;

3. Toalety;

4. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

5. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

6. Myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko zanim będzie z nich korzystało kolejne dziecko.

13. Nauczyciele:

1. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

2. Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

3. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

4. Dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z innej grupy, np. na placu zabaw;

5. Dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów;

6. Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;

7. Podczas organizacji i pobytu na placu zabaw stosują się ściśle do wymogów GIS – korzystanie z urządzeń jedynie w przypadku gdy zostały dopuszczone przez dyrektora do użytku.

8. Zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

14. Przyprowadzanie i odbiór dzieci ze szkoły i oddziału przedszkolnego.

1. Dzieci powyżej 4 roku życia w czasie drogi do i z palcówki noszą maseczkę, w placówce maseczki nie muszą być stosowane.

2. Rodzic przyprowadzanych dzieci do placówki musi mieć zakryty nos i usta oraz mieć założone rękawiczki.

3. Na teren budynku szkoły (tylko do przedsionka) wpuszczany jest jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi. Następnie wpuszczani są gdy poprzedni opuszczą szatnię. Podobnie podczas odbioru dzieci.

4. Pracownik podczas przejmowania dziecka od rodzica dokona mierzenia temperatury dziecka, termometrem bezdotykowym.

5. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do szkoły i oddziału przedszkolnego umyło ręce a następnie odprowadza do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.

6. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie w deklaracji, uzgodnionych z dyrektorem.

7. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem szkoły z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m.

8. Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły zabawek ani przedmiotów, które są zbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.

9. Do placówki przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura powyżej 37.2 C0, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).

10. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego, objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora. Dyrektor informuje rodziców o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

11. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych.

12. Po zabraniu dziecka Rodzice wraz z dziećmi nie mogą przebywać na placu szkolnym.

15. Żywienie.

1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

3. Pracownicy kuchni:

1. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;

2. Myją ręce:

a. przed rozpoczęciem pracy,

b. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

c. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

d. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

e. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

f. po skorzystaniu z toalety,

g. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

h. po jedzeniu i piciu;

3. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

4. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;

5. Wyrzucają rękawiczki rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje / dezynfekuje opakowanie;

6. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;

7. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora Szkoły ;

8. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 600C przy użyciu detergentów do tego służących. Wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

 1. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci. Posiłki dzieciom podaje nauczyciel.
 1. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w stołówce szkolnej a po zakończeniu wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

16. Wyjścia na zewnątrz.

1. Nie organizuje się wyjść poza teren Szkoły.

2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów możliwych do dezynfekcji, dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty będą otaśmowane.

3. Na placu zabaw może przebywać jednocześnie jedna grupa.

4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.

5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców odbierających dzieci i innych osób postronnych.

17. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczeni to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do pomieszczenia).

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie z rodzicami dziecka, Powiatową Stację Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i informuje o objawach.

5. Nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje
o zaistniałej sytuacji.

6. Nauczyciel, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada przyłbicę i rękawiczki.

8. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Placówki.

9. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

10. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń) i wprowadza do stosowania na terenie Placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.

12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane.

13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

15. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

18. Przepisy końcowe.

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.

2. Wszyscy pracownicy Szkoły oraz rodzice dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

19. Wykaz środków czystości stosowanych w Szkole:

1. Mycie podłóg: Floor Clean MC 110, Ajaks płyn do mycia podłóg.

2. Dezynfekcja powierzchni w szkole i pomieszczeniach kuchni: Mediclean 560 Dezi Clean. Płyny bakterio i wirusobójcze na bazie alkoholu etylowego 70% : Trisept Mix, Trisept Complex

3. Mycie rąk – mydło w płynie Attis z gliceryną

4. Dezynfekcja rąk – płyny bakterio i wirusobójcze na bazie alkoholu etylowego 70% - Trisept Complex, Trisept MIX, NF Sept.

Dyrektor szkoły

Ireneusz Radomski

 

Zmieniony: Poniedziałek, 08. Czerwiec 2020 09:33
 

bottom
top

Pracownicy szkoły


bottom