top
logo

Menu użytkownika


Start DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Deklaracja dostępności PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Czwartek, 04. Marzec 2021 19:52

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie j zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spniezabitow.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2009-02-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury,
  • brak odtwarzaczy multimediów,
  • niektóre elementy blokują dalszą nawigację klawiaturą,
  • po powiększeniu do 200 % nie widać całości informacji,
  • elementy formularzy nie posiadają funkcji usuwania ewidentnych błędów oraz nie informują, jednoznacznie o przyczynach i sposobie ich usunięcia.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ireneusz Radomski, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 820 60 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie mieści się miejscowości Niezabitów nr 46, 24-320 Poniatowa.

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

1) wejście główne znajduje się od strony boiska szkolnego – wejście na poziomie gruntu bez barier architektonicznych,

2) w budynku usytuowane są dwie klatki schodowe łączące kondygnacje budynku i dwa dodatkowe wyjścia z budynku,

3) bezpośrednio z klatek schodowych, na piętro prowadza schody, osoby niepełnosprawne mogą skorzystać ze schodołazu będącego na wyposażeniu szkoły.

Nad wejściami nie ma systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie nie udostępnia aplikacji mobilnych

Sprawozdanie o stanie dostępności w SP Niezabitowie

 

Zmieniony: Piątek, 26. Marzec 2021 10:21
 

bottom
top

Pracownicy szkoły


bottom