Drukuj
Wpisał Administrator   
Środa, 11. Marzec 2020 12:19

Niezabitów,  11 marca 2020 r.                                                 ,

KOMUNIKAT

Od 11 marca do 07 czerwca 2020 r. - NAUKA ZDALNA
27 - 30 kwietnia 2020 r. 12 czerwca  - dni wolne od zajęć dydaktycznych  - przerwa w zajęciach. zdalnych

KSZTAŁCENIE ZDALNE INFORMACJE MEN

 

DZIAŁANIA RZĄDU WSPIERAJĄCE KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

SZKOŁA Z TVP

 

Niezabitów, 25 marca 2020r.

Zasady Pracy Zdalnej

w Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie


 

1. Zasady funkcjonowania nauczania zdalnego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Organizacja kształcenia na odległość:

1) Wszyscy nauczyciele dostosowują treści nauczania wynikające z realizacji Podstawy Programowej do zajęć zdalnych z wykorzystaniem podręczników, zeszytów ćwiczeń, platform edukacyjnych.

2) Zdalnym nauczaniem należy objąć każdego ucznia.

3) Wszyscy uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zdalnym nauczaniu.

4) Nauczyciele pracują zgodnie z obowiązującym planem zajęć, realizują Podstawę Programową ze swojego przedmiotu.

5) W czasie nauczania zdalnego nauczyciele nie realizują zajęć dodatkowych, z wyjątkiem zajęć logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych i rewalidacyjnych .

6) W przypadku ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz głębokim nauczyciele przygotowują rodzicom informacje o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji. Utrzymują stały kontakt z rodzicami uczniów.

7) Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymują materiały dostosowane do zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach.

8) Nauczyciele wspomagający w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu przygotowują dla uczniów materiały do realizacji i przesyłają je uczniowi bądź rodzicowi.

9) Należy zadbać o odpowiedni dobór narzędzi kształcenia, uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń. Czas samodzielnej pracy ucznia na jednej lekcji nie powinien przekraczać 40 minut.

3. Monitorowanie pracy uczniów i dokumentowanie:

1) Nauczyciele zapisują odpowiednio tematy w dzienniku Librus.

2) Wszyscy są zobowiązani do archiwizowania przesłanych uczniom materiałów w zakładce „zadanie domowe" (materiały te są widoczne dla ucznia, rodzica i dyrektora) lub innym sposobem możliwym do weryfikacji w terminie późniejszym. Informacje powinny zawierać: temat lekcji, najważniejsze zagadnienia, linki, filmiki, zadania do wykonania itp.

3) Przy zaznaczaniu frekwencji należy wybrać opcję: obecny ZD (zdalne nauczanie).

4. Formy kontaktu z uczniem/rodzicem:

1) e – dziennik (podstawowy kontakt),

2) poczta e – mail,

3) telefon,

4) komunikatory internetowe,

5) platformy edukacyjne wykorzystywane przez nauczycieli.

5. Zasady weryfikacji postępów ucznia:

1) Nauczyciel ustala zasady weryfikacji wiedzy ucznia z danego przedmiotu i informuje o tym uczniów i rodziców (poprze e-dziennik lub innym ustalonym z Rodzicami sposobem).

2) Dopuszczalne jest przeprowadzanie sprawdzianów i ocenianie testów na platformach edukacyjnych lub w innych formach online.

3) Nauczyciele przedmiotów monitorują na bieżąco realizację zadań przez uczniów.

6. Zasady oceniania:

1) Nauczyciele na bieżąco informują Rodziców o postępach uczniów poprzez wstawianie ocen w dzienniku Librus.

2) Nauczyciele dostosowują terminarz wykonania zleconych prac do możliwości każdego ucznia (możliwości psychofizyczne, dostęp do sprzętu, sytuacji rodzinnej, itp.).

3) Każdemu uczniowi należy umożliwić poprawę testu bądź odrobienie zadań w późniejszym terminie.

4) Dopuszczalną możliwością oceny odpowiedzi ustnych może być rozmowa nauczyciela z uczniami za pośrednictwem komunikatorów.

5) Uczeń powinien otrzymać informację, która praca będzie oceniana.

Dyrektor Szkoły

Ireneusz Radomski

 

Zmieniony: Piątek, 29. Maj 2020 09:34