top
logo

Menu użytkownika


Statut PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Poniedziałek, 23. Luty 2009 12:01

S T A T U T

Szkoły Podstawowej   im. E. Szelburg – Zarembiny  w Niezabitowie

Tekst jednolity uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 16.09.2013 r.- powiększony o rozdział IV B – „Organizacja pracy biblioteki szkolnej” – 15.09.2015r.

Spis treści

Misja szkoły

Rozdział I

Podstawa prawna

Rozdział II

Nazwa i typ szkoły

§1

Rozdział III

Cele i zadania szkoły

§2 - §16

Rozdział IV

Organizacja szkoły

§17 - §33

Rozdział IV B

Organizacja pracy oddziału  przedszkolnego

§ 33a

Rozdział IV C

Organizacja pracy biblioteki szkolnej

§ 33b - §33 e

Rozdział V

Organy szkoły

§ 34 - § 44

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 45 - § 55

Rozdział VII

Ocenianie wewnątrzszkolne

§ 56 - § 68

Rozdział VIII

Uczniowie szkoły, w tym zasady rekrutacji do szkoły

§ 69 - § 78

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

(§ 79 - § 87

Misja Szkoły

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności. Ponadto, wyposażenie ich w wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie, aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: rodziny, miejscowości, kraju, świata oraz, aby potrafili wykorzystywać własny potencjał i dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie.

Szkoła Podstawowa im. E. Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie dba o rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny uczniów, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

Dobro i rozwój dziecka jest najwyższą wartością chronioną przez szkołę.

Szkoła Podstawowa im. E. Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie  dba o kształtowanie osobowości wychowanków, którzy będą umieli nieustannie podejmować trud własnego rozwoju. Szkoła inicjuje sytuacje, w których uczeń chce sam zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje talenty i zainteresowania.

Głównym założeniem naszej szkoły jest przestrzeganie zasad, które leżą u podstaw kształtowania młodego człowieka i przygotowania go do odniesienia sukcesu – w nauce i w życiu. Są to: upór w osiąganiu wyznaczonego celu, wiara we własne siły i możliwości, organizacja swoich działań i zarządzanie czasem oraz współpraca z innymi. Tolerancja, przestrzeganie zasad, szacunek dla innych.

Podstawą funkcjonowania naszej szkoły jest przekonanie, że dużo więcej osiąga się kładąc nacisk na wyrabianie samodyscypliny, umiejętności właściwego szukania informacji oraz czerpania przyjemności ze zdobywania wiedzy.

Rozdział I

Podstawa prawna

Statut opracowany na podstawie ustawy z dnia, 07 września 1991r  (Dz.. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572) z późniejszymi zmianami ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, ustawy z dnia 6.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia MEN z dnia 09.02.2007 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Rozdział II

Nazwa i typ szkoły

§ 1

Publiczna szkoła podstawowa dla dzieci i młodzieży, zwana dalej „szkołą”, określona jest nazwą Szkoła Podstawowa im. E. Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie i prowadzona jest przez  Gminę Poniatowa

Rozdział III

Cele i zadania szkoły

§ 2

Szkoła cele edukacyjne realizuje na podstawie Szkolnego Zestaw Programów Nauczania

w oparciu o  Program Wychowawczy Szkoły oraz Szkolny Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Kształcenie i wychowanie

ukierunkowane jest na wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów. Obok zadań

wychowawczych szkoła wykonuje działania opiekuńcze i profilaktyczne, odpowiednio do

istniejących potrzeb.

§ 3

Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 4

Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego wszechstronnego rozwoju,

przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu zasady

solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

§ 5

Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa

ukończenia szkoły podstawowej,  kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające

realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do

warunków szkoły i wieku uczniów.

§ 6

Szkoła naucza, kształci umiejętności i wychowuje oraz tworzy w świadomości uczniów klas I – III zintegrowany system wiedzy, umiejętności i postaw.

§ 7

W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom:

1.  Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;

2.  Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym

co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

3. Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych

treści;

4. Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności;

5. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

6. Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie,

w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

7. Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

8. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

§ 8

W zakresie kształcenia umiejętności szkoła zapewnia uczniom:

1.   Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej

odpowiedzialności za własną naukę.

2.   Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacje własnego punktu widzenia

i branie pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się  językiem ojczystym,

przygotowanie do publicznych wystąpień.

3.   Efektywne współdziałanie w zespole i praca w grupie, budowanie więzi międzyludzkich,

podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie

zachowania obowiązujących norm.

4.   Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób.

5.   Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz

efektywne posługiwanie się technologią informacyjną.

6.   Odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń

i nawyków.

7.   Rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

8.   Przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów

społecznych.

§ 9

W zakresie wychowania szkoła zapewnia uczniom:

1.  Znajdowanie w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym,

duchowym).

2.  Rozwijanie w sobie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy,

dobra i piękna w świece.

3.  Posiadanie świadomości życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów

szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

4.  Stawanie się coraz bardziej samodzielnym w dążeniu do dobra w jego wymiarze

indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem

innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną

z wolnością innych.

5.  Poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich

celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

6.  Uczenie się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz

przygotowywanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu

przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

7.  Przygotowywanie się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów

i hierarchizacji wartości oraz posiadanie możliwości doskonalenia się.

8.  Kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia  ich poglądów, umiejętności współdziałania i współtworzenia w szkole wspólnoty   nauczycieli i uczniów.

§ 10

Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc specjalistyczną uczniom i ich rodzicom na następujących zasadach:

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielona na wniosek:

2.1  ucznia;

2.2  rodziców;

2.3  nauczyciela;

3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole organizowana jest przez:                                                  3.1  zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze;

3.2  zajęcia korekcyjno - kompensacyjne;

3.3 porady dla uczniów;

3.4  porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców oraz dla nauczycieli;

4.    Objęcie ucznia pomocą, wynikającą z pkt 3.1 i pkt 3.2, wymaga pisemnej zgody rodziców.            5.    O zakończeniu udziału uczniów w zajęciach zawartych w pkt  3.1 i pkt 3.2 decyduje

dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego określone zajęcia.

§ 11

Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej w następujących formach:

1.  Diagnoza, kwalifikowanie uczniów  do odpowiednich form pomocy, udzielanie pomocy

rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu.

2.  Terapia w zakresie pracy z uczniem dyslektycznym i z zespołem

korekcyjno-kompensacyjnym, doradztwie wyboru form pomocy w zakresie zaburzeń

rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych uczniów.

3.  Profilaktyka w zakresie zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych.

4.  Konsultacje.

5.  Wydawanie decyzji dotyczących wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły, odroczenia

obowiązku szkolnego, dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb

dziecka, zezwolenie na realizację indywidualnego programu.                                                                   6. Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno - wychowawczych i nauczania indywidualnego.

7.  Interwencje w środowisku ucznia.

8.  Działalność informacyjna.

§ 12

Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zajęcia dodatkowe

§ 13

Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki:

1.  Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych (wynikających

z planu nauczania) sprawują nauczyciele przedmiotowi, opiekę szczególną nad

oddziałami sprawują wychowawcy;

2.  Podczas zajęć poza terenem szkoły opiekę sprawują nauczyciele oraz upoważnieni

rodzice uczniów;

3.  W przerwach międzylekcyjnych opiekę na terenie szkoły i placu zabaw sprawują

dyżurujący nauczyciele.

§ 14

Szkoła udziela uczniom pomocy materialnej w następujących formach:

· Zasiłek szkolny – doraźna  pomoc materialna w szczególnych przypadkach losowych.

2.   Stypendium szkolne-pomoc uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej

wynikającej z niskich dochodów w rodzinie.

3.   Wyprawka  szkolna- wyrównywanie warunków startu szkolnego uczniów.

4.   Pomoc państwa w zakresie dożywiania – pomoc  dzieciom, w których rodzinach

występuje niski dochód na osobę.

§ 15

Szkoła zapewnia uczniom, zmuszonym dłużej w niej przebywać, opiekę świetlicową.

§ 16

Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w następujących

obszarach:

1.  Przekazywanie informacji-wielostronny przepływ informacji, zwrotność informacji.

2.  Planowanie i stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka-współtworzenie klasowych

planów wychowawczych i profilaktyki; współtworzenie i współuczestniczenie w zajęciach

lekcyjnych i pozalekcyjnych, motywowanie do udziału uczniów w konkursach

przedmiotowych i innych.

3.  Rozwiązywanie problemów- systematyczne kontakty formalne i nieformalne, wzajemna

akceptacja celów wychowawczych i wartości ogólnych, uznawanie pozytywnej intencji

drugiej strony, uznawanie i szanowanie praw i kompetencji drugiej strony, przestrzeganie

wspólnych ustaleń, dostrzeganie starań drugiej strony, ponoszenie obustronnej

odpowiedzialności za współpracę.

4.  Zapobieganie zagrożeniom- obustronne docenianie roli profilaktyki oraz szkoleń udzielania

pierwszej pomocy przed-medycznej, znajomość i przestrzeganie reguł postępowania

(regulaminy, procedury).

Rozdział IV

Organizacja szkoły

§ 17

Czas trwania cyklu kształcenia w szkole trwa 6 lat. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje

klasy I – III (kształcenie zintegrowane) oraz klasy IV – VI.

§ 18

Wychowawca prowadzi swój oddział przez cały etap edukacyjny: odrębnie w klasach I – III oraz

w klasach IV – VI. Wychowawstwo klasy może być, na wniosek Rady Rodziców, przydzielone innemu nauczycielowi.

§ 19

Nauka w szkole jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko

kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Zasady wypełniania obowiązku szkolnego określa art. 15 ustawy o systemie oświaty.

§ 20

1. Szkoła prowadzi oddział dla dzieci w wieku 3 – 4 lat oraz oddział przedszkolny dla dzieci pięcio i sześcioletnich odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

2. Oddziały przedszkolne znajdują  się w pomieszczeniach  budynku Szkoły Podstawowej im. E. Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie

3. Pomieszczenia oddziałów przedszkolnych są dostosowane dla dzieci i spełniają warunki zawarte w Rozp. MEN z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

4. Meble i wyposażenie oddziałów przedszkolnych są dostosowane dla dzieci , posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty.

5. Do oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lat uczęszcza nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 dzieci.

6. Do oddziału przedszkolnego dla dzieci pięcio i  sześcioletnich przyjmowane są wszystkie dzieci w wieku  5 - 6 lat zamieszkałe na terenie obwodu szkoły, w miarę wolnych miejsc dzieci spoza obwodu.

§ 21

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,

w którym dziecko kończy 10 lat lub, w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami,

rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok (art. 16 ustawy o systemie oświaty), a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ustawy

o systemie oświaty. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

§ 22

Do obwodu Szkoły należą następujące miejscowości: Niezabitów, Niezabitów Kolonia,

Kocianów, Zofianka, Obliźniak, Wólka Łubkowska – Uchwała Nr VIII/51/99 Rady Miejskiej

w Poniatowej z dnia 23.02.1999r.

§ 23

Kalendarz roku szkolnego określa Ministerstwo Edukacji i Nauki.

§ 24

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa w danym roku szkolnym Arkusz Organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem Szkolnego Planu Nauczania – do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz Organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę – do 30 maja danego roku.

§ 25

W Arkuszu Organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły,

w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 26

Na podstawie zatwierdzonego Arkusza Organizacji Szkoły dyrektor szkoły ustala

(z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy) tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 27

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym etapie edukacyjnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych przez

Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Nauczyciel informuje uczniów (w czerwcu

poprzedzającym nowy rok szkolny) o wybranym programie i niezbędnych podręcznikach do jego realizacji.

§ 28

Oddział (liczący powyżej 25 uczniów) można dzielić na grupy na zajęciach z języka obcego

i informatyki. Podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. Zajęcia z wf w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 29

Organizację zajęć określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie

zatwierdzonego Arkusza Organizacji Szkoły. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§ 30

W uzasadnionych przypadkach można prowadzić zajęcia edukacyjne w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 31

Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 32

Szkoła prowadzi żywienie uczniów.

§ 33

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół

wyższych, kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego

porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a Zakładem Kształcenia Nauczycieli

lub szkołą  wyższą.

Rozdział IV B

Organizacja pracy oddziału  przedszkolnego,

§ 33 a

1. Cele i zadania oddziału przedszkolnego:

•     Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,

•     Wspomaganie rodziny dziecka w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do rozpoczęcia nauki w szkole,

•     Objęcie edukacją dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności.

2. Organizacja pracy:

 • Oddziały przedszkolne pracują 5 dni w tygodniu z wyjątkiem przerw przewidzianych w kalendarzu roku szkolnego.
 • Dzienny wymiar zajęć przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych wynosi 5 godzin.
 • W oddziale przedszkolnym dla 5 – 6 letnich, dodatkowo organizowane są zajęcia z religii
 • Zajęcia z dziećmi  5 - 6 lat prowadzone są w godzinach 7.45 – 13.00, a dla dzieci młodszych w godzinach  80 – 13.00 .
 • Zajęcia z dziećmi realizowane są zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

3. Prawa i obowiązki wychowanka oddziału przedszkolnego:

a. Dziecko ma prawo do:

  • przebywania w oddziale przedszkolnym w godzinach zajęć pod opieką osób dorosłych,
  • bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych,
  • zgłaszania nauczycielowi, dyrektorowi szkoły i rodzicom przypadków nieprawidłowości w działaniu oddziału przedszkolnego,
  • korzystania z pomieszczeń i wyposażenia oddziału przedszkolnego,
  • znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w oddziale przedszkolnym,
  • rzetelnego informowania na temat pracy oddziału przedszkolnego i zmian zachodzących w jego funkcjonowaniu.
 1. dziecko ma obowiązek:
  1. systematycznie uczestniczyć w zajęciach
  2. wykonywać polecenia nauczyciela prowadzącego zajęcia lub osoby sprawującej opiekę nad dziećmi.
  3. szanować wyposażenie przeznaczone do zajęć.
 2. Zajęcia w oddziale przedszkolnym prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 3. Zadania  nauczyciela:
  1. współpraca z rodzicami (opiekunami dzieci) w sprawach dotyczących wychowania i nauczania dzieci ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w oddziale oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
  2. zachowanie właściwej jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej,
  3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
  4. współpraca ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną lub opiekę zdrowotną.
 4. Nauczyciel odpowiedzialny jest za:
  1. życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
  2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności oraz zainteresowań.
  3. udzielanie pomocy dzieciom w ich rozwoju, w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb,
  4. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
  5. rzetelne prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
 5. Rodzice dzieci współpracują z nauczycielem przy realizacji zadań wychowawczych wynikających z programu wychowawczego.
 6. Opiekę nad dziećmi w czasie zajęć sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 7. Dziecko na zajęcia przyprowadza i przekazuje nauczycielowi a następnie odbiera po zajęciach, rodzic lub opiekun dziecka lub inna osoba upoważniona przez rodzica lub opiekuna.
 8. Przebieg działalności wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi w oddziale jest dokumentowany w dzienniku zajęć przedszkolnych.
 9. W dzienniku zajęć wpisuje się imiona i nazwiska dzieci uczęszczających na zajęcia, daty i miejsca ich urodzin, nazwiska i imiona oraz dane kontaktowe rodziców lub opiekunów dziecka.
 10. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dziecka na zajęciach
 11. Nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku zajęć fakt przeprowadzenia zajęć wychowawczo – dydaktycznych w danym dniu.

Rozdział IV C

Organizacja pracy biblioteki szkolnej

§ 33b

I. Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą:

· realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,

· realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,

· doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,

· popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości

wiedzy o regionie.

 1. Z biblioteki mogą korzystać:

· uczniowie,

· nauczyciele i pracownicy szkoły,

· rodzice.

 1. Zadania dyrektora szkoły:

Dyrektor szkoły:

· zatwierdza zaproponowane przez bibliotekarzy godziny otwarcia biblioteki,

· zatwierdza plan pracy biblioteki,

· zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia oraz środki finansowe na jej działalność – w sposób umożliwiający prowadzenie planowego, racjonalnego systemu zakupów materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, dokumentów audiowizualnych, multimedialnych itp.) i koniecznego sprzętu,

· zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi normami

· wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji skontrowej,

· zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni),

· zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy,

· sprawuje nadzór nad biblioteką.

 1. Rada pedagogiczna:

· analizuje stan czytelnictwa (2 razy w roku),

· opiniuje regulamin biblioteki.

 1. Nauczyciele i wychowawcy:

· współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,

· współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,

· znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu,

· zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów,

· współdziałają z nauczycielami-bibliotekarzami w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.

 1. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin biblioteki. (załącznik)

§33 c

II. Funkcje i zadania biblioteki.

 1. Biblioteka szkolna:

· służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,

· rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,

· współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych,

· przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,

· stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,

· jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,

· wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),

· zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów,

· wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,

· współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

§33 d

III. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza

1. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

a. Praca pedagogiczna:

· udostępnianie zbiorów,

· udzielanie informacji,

· poradnictwo w doborze lektury,

· przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy współudziale wychowawców i nauczycieli,

· indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi itp.,

· prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

· pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,

· informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.

b. Prace organizacyjno-techniczne:

· gromadzenie zbiorów,

· ewidencja i opracowanie zbiorów,

· selekcja zbiorów,

· konserwacja zbiorów,

· prowadzenie warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów: alfabetycznego i rzeczowego w tym elektronicznego),

· prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy i sprawozdania, statystyka czytelnictwa),

· projektowanie wydatków biblioteki na rok kalendarzowy,

· planowanie zakupów wynikających z zainteresowań czytelników oraz potrzeb szkoły,

· prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

· udział w kontroli zbiorów (skontrum).

c. Inne obowiązki i uprawnienia:

· odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,

· uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

· współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami,

· współpraca z rodzicami,

· współpraca z innymi bibliotekami szkolnymi i pozaszkolnymi, instytucjami, organizacjami, zakładami pracy,

· proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej.

§33e

IV. Organizacja pracy biblioteki

 1. Lokal biblioteki stanowi wydzielona część izby lekcyjnej z przeznaczeniem na

wypożyczalnię / czytelnię

 1. Wyposażenie biblioteki stanowią:
  1. Odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny oraz urządzenia komputerowe i audiowizualne, które umożliwiają:

· bezpieczne i funkcjonalne funkcjonowanie oraz udostępnianie zbiorów,

· zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego umożliwiającego realizacje przypisanych bibliotece zadań.

  1. sprzęt przeciwpożarowy.
 1. Czas pracy biblioteki:

· biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego,

· szczegółowe godziny otwarcia biblioteki są wywieszone w ogólnodostępnym miejscu,

 1. Zbiory:

a. Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne przeznaczone do rozpowszechniania niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (druki, dokumenty dźwiękowe, audiowizualne, elektroniczne), które służą wypełnianiu zadań biblioteki.

b. Rodzaje zbiorów:

· wydawnictwa informacyjne i albumowe,

· programy i podręczniki szkolne,

· lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,

· wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,

· czasopisma dla dzieci i młodzieży, ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,

· podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,

· dokumenty dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne,

· materiały regionalne.

c. W bibliotece stosuje się następujące zasady rozmieszczania zbiorów:

· księgozbiór podstawowy w wypożyczalni,

· księgozbiór podręczny w czytelni,

· zbiory wydzielone częściowo – w pracowniach i innych pomieszczeniach szkoły.

d. Zabezpieczenie zbiorów

· dwa zamki patentowe w drzwiach głównych budynku szkoły, jeden zamek w drzwiach wewnętrznych biblioteki, krata na drzwiach,

 1. Pracownicy:

a. w bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b. zadania nauczyciela bibliotekarza określone są w zakresie jego obowiązków oraz w planie pracy.

 1. Finansowanie wydatków:

a. podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły, w którym przewiduje się odpowiednie fundusze na zakup zbiorów, sprzętu, druków bibliotecznych i innych niezbędnych materiałów,

b. planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły,

c. biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców lub z innych źródeł.

Rozdział V

Organy szkoły

§ 34

Dyrektor szkoły, w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności, sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, kadrową, socjalną, administracyjną i finansową.

§ 35

Dyrektor szkoły jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników szkoły, wychowawcą i opiekunem uczniów, kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz, współpracuje z radą rodziców i samorządem uczniowskim.

§ 36

Stanowisko dyrektora szkoły powierza i z tego stanowiska odwołuje organ prowadzący szkołę.

§ 37

Zadania dyrektora szkoły określa art.39 ustawy o systemie oświaty oraz art. 7 - Karta Nauczyciela.

W szczególności dyrektor:

 • Przewodniczy radzie pedagogicznej.

· Kieruje bieżącą działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

· Sprawuje nadzór pedagogiczny.

· Sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego

poprzez aktywne działanie prozdrowotne.

 • Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji.
 • Wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej i pozostałych organów szkoły, jeżeli są

niezgodne z przepisami prawa. O ich wstrzymaniu informuje niezwłocznie organ

prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który uchwalę uchyla

w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.

· Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę

pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność z przepisami prawa.

 • Organizuje administracyjną i gospodarcza obsługę szkoły.
 • Wydaje decyzje administracyjne w sytuacjach określonych przepisami prawa.

· Jako kierownik placówki zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników.

· Przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i pozostałym pracownikom

· Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń,

nagród i innych wyróżnień nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

· Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

· W wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców

i samorządem  uczniowskim.

§ 38

Rada Pedagogiczna złożona z nauczycieli szkoły jest wewnętrznym organem kolegialnym szkoły, powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem

działalności szkoły.

§ 39

Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulamin wewnętrzny, w obrębie swoich kompetencji, które określają: art.40 - 43 ustawy o systemie oświaty. Rada Pedagogiczna

w szczególności:

 • Zatwierdza plan pracy szkoły.

· Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.

· Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

· Ustala organizację doskonalenia nauczycieli.

· Opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć.

· Opiniuje projekt planu finansowego szkoły.

· Opiniuje wnioski dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

· w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych.

· Przygotowuje projekt statutu szkoły i jego zmiany oraz uchwala statut szkoły.

· Może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora.

· Uchwala regulamin swojej działalności.

§ 40

Rada Rodziców jest reprezentantem rodziców uczniów i współpracuje ze szkołą opiniując

i wnioskując w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 41

Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin wewnętrzny i art.53 i 54 ustawy o systemie oświaty.

Rada Rodziców w szczególności:

 • Uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

· Może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami

dotyczącymi szkoły.

· Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

· Na wniosek dyrektora szkoły wydaje opinię o nauczycielu przy ocenie jego dorobku

do awansu zawodowego.

§ 42

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem uczniów, powołanym do rozwijania ich samorządności, kształtowania postaw współgospodarzy szkoły, przedstawiania Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły.

§ 43

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o regulamin wewnętrzny i art.55 ustawy o systemie oświaty. Samorząd w szczególności:

1.  Uchwala regulamin swojej działalności.

2.  Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich

sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, tj.:

· Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi

wymaganiami;

· Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

· Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającym zachowanie właściwych proporcji

pomiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych potrzeb;

· Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

· Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

· Prawo wyboru nauczyciela, będącego opiekunem samorządu.

· Na wniosek dyrektora szkoły wydaje opinię o ocenianym nauczycielu.

§44

Organy szkoły zobowiązane są do:

· Wzajemnego współdziałania w toku bieżącej działalności szkoły.

· Konsultowania się na etapie poprzedzającym podejmowanie decyzji, których skutki

dotyczą szkoły lub interesantów podmiotów środowiska szkolnego.

· Zapewnienia ciągłej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły w sprawach

· związanych z bieżącą i planowaną działalnością oraz w związku z podejmowanymi decyzjami

· Tworzenia życzliwej atmosfery opartej na zasadzie wzajemnego zaufania.

· Wszelkie sprawy sporne, jakie wystąpią pomiędzy radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim rozpatruje dyrektor szkoły.

· Wszelkie sprawy sporne, jakie wystąpią pomiędzy radą pedagogiczną a dyrektorem szkoły rozpatruje organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny zależnie od treści merytorycznej sporu, na wniosek jednej lub obu stron sporu.

Rozdział VI

§ 45

Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługowych.

§ 46

Obowiązki pracowników określa dyrektor szkoły oraz Regulamin Pracy.

§ 47

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny

za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 48

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest

w szczególności:

· przeprowadzanie analizy programów edukacyjnych.

· dokonywanie w miesiącu sierpień – wrzesień weryfikacji treści programowych  prowadzonych

· przedmiotów (z uwzględnieniem całości Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego dla danej klasy, możliwości uczniów, wyposażenia szkoły).

· tworzenie szkolnego zestawu programów edukacyjnych .

· formułowanie przez przewodniczącego zespołu (wychowawcę klasy) stosownych wniosków

dotyczących szkolnego zestawu programów edukacyjnych i kierowanie ich do dyrektora

szkoły do zatwierdzenia i nadania każdemu programowi edukacyjnemu wewnętrznego

numeru ewidencyjnego.

· tworzenie arkuszy wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów

w poszczególnych klasach.

· Tworzenie klasowych planów wychowawczych i profilaktyki (w/g ustalonego schematu).

§49

Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe. Praca zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

§ 50

Nauczyciel odpowiedzialny jest za:

 • Prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.

· Życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych uczniów.

· Pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.

· Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań.

 • Bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów, sprawiedliwe traktowanie uczniów.
 • Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie

potrzeb uczniów.

· Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

 • Utrwalanie i rozwijanie tradycji klasowych.
 • Organizowanie kontaktów ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym.

· Rzetelne prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

§ 51

Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca.

§ 55

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 53

Zadania wychowawcy klasy:

· tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie

· inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, wdrażanie do samorządnej działalności

· podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

· otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia.

· współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnianie z nimi i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (uczniowie szczególnie uzdolnieni, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

· utrzymywanie i wzbogacanie form kontaktów z rodzicami uczniów w celu:

o poznania i ustalenia potrzeb dzieci,

o okazywania pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach,

o włączania rodziców w sprawy klasy i szkoły.

· współpraca z psychologiem szkolnym i innymi specjalistami, świadczącymi   kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów (organizację i formy udzielania tej

 • pomocy określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej
 • i pedagogicznej).
 • dbałość o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły – badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć.

· Kontrolowanie i ocenianie uczniów (w tym ocenianie zachowania).

· Udział w planowaniu pracy wychowawczej szkoły.

· Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

· Realizowanie comiesięcznych spotkań z rodzicami uczniów (wywiadówki, pedagogizacja).

· Zwalnianie uczniów z zajęć na okres nie dłuższy niż trzy dni.

§ 54

Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 55

Szczegółowe zadania pracowników administracyjnych i obsługowych określają Zakresy

Czynności.

Rozdział VII

Ocenianie wewnątrzszkolne

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 07 września 1991r o systemie oświaty Dz.. U. z 2004r. nr 256 poz 2572) z późniejszymi zmianami.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. . (Dz. U. Z 2007r. Nr 83 poz562 z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach podstawowych.

§ 56

1.   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Ocenianie zachowania

ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej

klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2.   Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

· informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

· postępach w tym zakresie;

· udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

· motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

· dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

· umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy  dydaktyczno-wychowawczej.

3.     Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

· formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

· ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

· ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny   klasyfikacyjnej zachowania;

· przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

· ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

· ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania;

· ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach

i trudnościach ucznia w nauce.

§ 57

Zasady informowania o wymaganiach programowych i kryteriach oceniania

1. Nauczyciel, na początku każdego roku szkolnego (wrzesień), informuje uczniów oraz ich

rodziców:

· wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych

i    rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

wynikających z realizowanego przez siebie  programu nauczania;

· sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (planowana ilość prac

· klasowych, sprawdzianów i testów oraz innych form kontroli i oceny);                                                         o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej lub rocznej oceny

klasyfikacyjnej z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy, na początku każdego roku szkolnego (wrzesień), informuje uczniów

oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz  kryteriach oceniania zachowania oraz

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej

zachowania.

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz     inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom.

6. Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców może wyrazić opinię o WSO, a także może skierować prośbę do Rady Pedagogicznej o wprowadzenie zmian w tym systemie.

§ 58

Zasady informowania rodziców o wynikach i postępach w nauce ich dzieci

1.   Na 2 tygodnie przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady

pedagogicznej nauczyciele oraz wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia

i jego rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych lub rocznych ocenach

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie

klasyfikacyjnej zachowania.

2.   O przewidywanych dla ucznia ocenach śródrocznych lub rocznych niedostatecznych

uczeń i jego rodzice informowani są na miesiąc przed zakończeniem półrocza lub roku

szkolnego poprzez pisemną informację zwrotną wychowawcy klasy.

3.   Podczas śródokresowych i półrocznych zebrań z rodzicami wychowawca informuje

rodziców o wynikach w nauce, jakie osiągnęła klasa jako całość. Informację o wynikach

w nauce, brakach, trudnościach wychowawca przygotowuje nie tylko na podstawie

wystawionych ocen, lecz również na podstawie uwag i wniosków, jakie zbiera od

poszczególnych nauczycieli.

4.   W sytuacjach wyjątkowych (duża liczba ocen niedostatecznych, naganne zachowanie,

nagminne opuszczanie zajęć edukacyjnych) wychowawca zobowiązany jest do jak

najszybszego poinformowania rodziców o zaistniałej sytuacji.

5.   Szczegółowej informacji o postępach w nauce, trudnościach z opanowaniem partii

materiału programowego przez danego ucznia udziela nauczyciel przedmiotu podczas

indywidualnych rozmów z rodzicami w dniu, w którym jest zebranie rodziców danej klasy.

5. Na zebraniu z rodzicami wychowawca przedstawia informacje o zachowaniu się klasy

jako całości. Negatywne imienne uwagi o danym uczniu przedstawia w czasie rozmów

indywidualnych z zainteresowanym rodzicem. Wyjątek stanowią te zachowania

poszczególnych uczniów, które zagrażają pozostałym członkom społeczności klasowej bądź

szkolnej.

6. Na wniosek rodziców, wychowawcy lub zainteresowanego nauczyciela informację

o wynikach edukacyjnych klasy nauczyciel może przedstawić osobiście na zebraniu

rodziców danej klasy.

8.   W czasie indywidualnych kontaktów rodziców z nauczycielem przedmiotu rodzice mogą

zapoznać się z treścią prac pisemnych ucznia oraz uzyskać uzasadnienie oceny.

9.   Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

10.   W dzienniku lekcyjnym należy odnotować informację, na podstawie której wychowawca będzie mógł ustalić, czego dotyczy dana ocena

11.   Sprawdzone i ocenione prace klasowe są udostępniane rodzicom za pośrednictwem uczniów.                 12.   Sprawdziany pozostają do wglądu rodziców wyłącznie na terenie szkoły.

13.  Uczeń ma obowiązek zwrócić nauczycielowi ocenioną pracę klasową, a nauczyciel winien

dopilnować tego zwrotu. W przypadku nie zwrócenia pracy w wyznaczonym terminie,

rodzice i uczeń mają prawo do kwestionowania wystawionej oceny.

14.   Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów należy omówić w ciągu dwóch tygodni od

dnia ich przeprowadzenia.

15.   Nauczyciel przechowuje prace klasowe i sprawdziany do końca roku szkolnego.

§ 59

Zasady klasyfikowania i promowania

1.   Ustala się jedno śródroczne klasyfikowanie uczniów. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

Semestr I   - rozpoczyna się pierwszego dnia  roku szkolnego a kończy się w styczniu

Semestr II  - rozpoczyna się w poniedziałek  wypadający bezpośrednio po zakończeniu I semestru a kończy się w ostatnim  dniu roku szkolnego.

2.   Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia

oraz ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania.

3.   Klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów przeprowadzana jest w ostatnich dwóch

tygodniach półrocza

4.   Klasyfikowanie roczne w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania.

5.   Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6.   Śródroczne lub roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe oraz

dodatkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną

zachowania-wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy

oraz ocenianego ucznia. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć

edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.

7.   Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych

przypadkach rada pedagogiczna, na wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu

rodziców   (prawnych opiekunów), może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia  klasy

Ι – ΙΙΙ)

8.   Uczeń klasy IV–V otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze  wszystkich

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie  nauczania, uzyskał

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Uczeń, który nie spełnia tych

warunków, nie otrzymuje promocji do klasy programowo  wyższej i powtarza klasę,

zastrzeżeniem § 63 pkt 10 i 11, § 64 pkt 13 i 14.

9.   Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny  klasyfikacyjne wyższe od

oceny niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności,

ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej , z zastrzeżeniem § 59 pkt 11 i 12, § 63 pkt 11,

§ 64 pkt 13 i 14.

10.   Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się go na

świadectwie ukończenia szkoły.

11.   Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu (do 20 sierpnia) powtarza ostatnią klasę szkoły

podstawowej.

12.   Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć  edukacyjnych

średnią ocenę co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje

promocję do klasy programowo wyższej (kończy szkołę podstawową) z wyróżnieniem.

13.   Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych  celującą ocenę

klasyfikacyjną.

§ 60

Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjne z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin  klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin  klasyfikacyjny.

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, informatyka, plastyka, muzyka i wf oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny z techniki, informatyki, plastyki, muzyki i w-f ma przede  wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Wniosek, o którym mowa w § 60 pkt 3 wraz z uzasadnieniem kieruje uczeń lub jego rodziców  w formie pisemnej do dyrektora szkoły.

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami wyznacza Dyrektor Szkoły tak, aby odbył się w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych w przypadku klasyfikacji rocznej oraz w ciągu miesiąca od zakończenia ferii zimowych w przypadku klasyfikacji śródrocznej.

7. Uczeń traci prawo do egzaminu klasyfikacyjnego, gdy:

a. terminy zaproponowane przez dyrektora szkoły nie są akceptowane przez rodziców i nie są oni w stanie  wskazać terminu zgodnego z § 60 pkt 5;

b. nie przystąpił do egzaminu z przyczyn nieusprawiedliwionych.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni (w charakterze obserwatorów) rodzice ucznia.

10. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjne niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

11. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład  komisji wchodzą:

a. dyrektor szkoły - jako przewodniczący;

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

13. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz w-f, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

14. Uczeń klasy czwartej, piątej i szóstej, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczna z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

15. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych i skorzystał z danej mu szansy uzupełnienia braków, o której mowa w § 63 pkt 12 może przystąpić do egzaminu poprawkowego z obu zajęć, gdyniski poziom osiągnięć spowodowany był:

a. złym stanem zdrowia ucznia;

b. niesprzyjająca uczeniu się sytuacją rodzinną ;

c. inną sytuacją ucznia działającą destrukcyjnie na proces uczenia się.

16. O przeprowadzenie egzaminu poprawkowego rodzice ucznia zwracają się na piśmie do   dyrektora szkoły, uzasadniając swoją prośbę.

17. Uczeń klasy IV-V , który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

18. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

§ 61

Zasady przeprowadzania egzaminu sprawdzającego:

1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego  z nie więcej niż dwóch  obowiązkowych  i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, jeżeli ustalona przez nauczyciela oczna ocena klasyfikacyjna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona. Prawo to nie przysługuje uczniowi, który otrzymał ocenę  niedostateczną.

2. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż dwa dni robocze po poinformowaniu przez nauczycieli uczniów o wszystkich ostatecznie przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych.

3. Termin przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym

4. Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, dyrektor szkoły powołuje komisję egzaminacyjną w składzie i na zasadach określonych jak przy egzaminie poprawkowym.

5. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdzi przewodniczący  komisji w porozumieniu z członkiem komisji.

6. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryteriom stopnia, o który ubiega się uczeń.

7. Komisja egzaminacyjna może na podstawie egzaminu sprawdzającego:

  1. podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu;
  2. pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.

8. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół  o treści jak przy egzaminie poprawkowym. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.

9. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych ni przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły. Ustalony termin jest ostateczny

10. Ustalona w wyniku egzaminu ocena jest ostateczna.

§ 62

Zasady przeprowadzania egzaminu weryfikującego ocenę klasyfikacyjną

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że półroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych albo półroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie  pisemnej   w terminie trzech dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej. Zastrzeżenia muszą zawierać konkretne i szczegółowe zarzuty oraz wskazywać ocenę, jaka zdaniem odwołującego się powinna być wystawiona.

2. W przypadku wpłynięcia zastrzeżeń dyrektor szkoły przeprowadza w ciągu trzech dni  postępowanie wyjaśniające.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa  dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych (termin  sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami);

b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę  klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji).

4. W skład komisji wchodzą:

a. dyrektor szkoły - jako przewodniczący;

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Ustalona przez komisję roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6. Nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia ucznia i jego rodziców o wynikach egzaminu weryfikującego ocenę.

§ 63

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych oraz udzielanie pomocy uczniom

1.   Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni

psychologiczno-pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające

sprostanie tym wymaganiom.

2.   W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego

orzeczenia.

3.   Przy ustalaniu oceny z wf, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających

ze specyfiki tych zajęć.

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wf lub informatyki na podstawie opinii

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydaje przez

lekarza, oraz na czas określonych w tej opinii.

5.    Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem

indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych

przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen  klasyfikacyjnych z zajęć

edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6.    Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

lub  znacznym w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych

z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania.

7.    Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu jego osiągnięć

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania,

z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na

podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz

ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania.

8.    Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są  ocenami

opisowymi.

9.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem

w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

10.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,  który nie zdał

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem,

że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania,

realizowane w klasie programowo wyższej.                                                                                                                                                 11.    Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się

do klasy programowo wyższej w porozumieniu z rodzicami. O ukończeniu szkoły przez

ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia,

na zakończenie klasy programowo najwyższej, rada pedagogiczna w porozumieniu

z rodzicami.

12.    Uczniowi, który napotkał poważne trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną oceną

klasyfikacyjną (w szczególności - otrzymał niedostateczną ocenę semestralną i w drugim

semestrze jest zagrożony nie otrzymaniem promocji) szkoła udziela pomocy poprzez:

12.1   zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

12.2 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

12.3 zajęcia rewalidacyjne;

12.4 konsultacje indywidualne;

12.5 planowanie własnego uczenia się, dzielenie materiału do uzupełnienia na części;

12.6 zlecenie prostych dodatkowych zadań, umożliwiających poprawienie oceny;

12.7 udostępnianie, znajdujących się w szkole, pomocy dydaktycznych, wskazywanie właściwej

literatury;

12.8 organizowanie pomocy koleżeńskiej;

12.9 indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych ocen

niedostatecznych;

13.    Uczeń ma prawo do poprawy  pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od daty oddania prac.

14.    W zależności od liczby uczniów, zgłaszających się do poprawy oceny, poprawa oceny

niedostatecznej przyjmuje formę ustną bądź pisemną.

§ 64

Zasady oceniania :

1.   Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali:

1.1   stopień celujący                   -          6        (  cel );

1.2   stopień bardzo dobry           -          5        ( bdb );                                                                             1.3    stopień dobry                       -    4        (  db  );

1.4   stopień dostateczny             -      3        (  dst  );

1.5   stopień dopuszczający         -          2        ( dop );                                                                                1.6   stopień niedostateczny         -          1        ( ndst);                                                                               1.7   dopuszcza się oceny bieżące  w postaci połówek (+, -), w oparciu o skalę: pkt 1.1 – pkt 1.6.

2.   W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są

ocenami opisowymi. Ocena opisowa zawiera następujące informacje:

2.1 zakres wiedzy, umiejętności, jakości zainteresowań i motywacji, zdolności;

2.2   możliwości i ograniczenia, poczucie własnej wartości, odporność;

2.3 kontakty z kolegami, nauczycielami, pełnione role społeczne, akceptowanie  i przestrzeganie

zasad oraz norm życia społecznego;

2.4 postępy ucznia, efekty jego pracy;

2.5 napotykanie przez ucznia trudności – w relacji do możliwości i wymagań edukacyjnych;                                    2.6    potrzeby rozwojowe ucznia;

2.7 nauczycielskie propozycje konkretnych działań pomocnych w pokonywaniu trudności

i przekraczania ograniczeń przez ucznia.

3.   Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

3.1   Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania  w danej

klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

oraz

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania

nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy;

lub

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim

(regionalnym) albo krajowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

3.2   Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

- opanował podstawy programowe w zakresie treści kształcenia i umiejętności;

oraz

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie

problemy teoretyczne i praktyczne, ujęte programem nauczania, potrafi zastosować

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3.3   Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności, określonych programem nauczania

w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe,

określone przez nauczyciela w przedmiotowym systemie oceniania ;

oraz

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania

teoretyczne i praktyczne.

3.4   Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

-  opanował  wiadomości i umiejętności, określone programem nauczania w danej klasie

na poziomie wymagań podstawowych, określonych w przedmiotowym systemie oceniania;

oraz

-   rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim

poziomie trudności.

3.5  Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w zakresie wymagań podstawowych z danego  przedmiotu, ale braki te nie

przekreślają możliwości opanowania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego

przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

oraz

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim

stopniu trudności.

3.6   Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który, nie opanował wiadomości i umiejętności

określonych w przedmiotowym systemie oceniania danego przedmiotu jako podstawowe,

a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

4.   Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wagi ocen :

4.1 kartkówka - zakres treściowy co najwyżej trzech ostatnich lekcji – waga  1;

4.2 sprawdzian - zakres jednego działu lub mniej, praca klasowa - dyktando, dłuższe prace  literackie, zadania z zakresu kilku działów) – waga  1,5;

4.3 odpowiedzi ustne – waga 1,0 ;

4.4 prace domowe, zeszyt przedmiotowy – waga  0,5;

4.5 prace długoterminowe (hodowla, obserwacja, doświadczenie prace wytwórcze);

aktywność na zajęciach – waga   0,5;

4.6 praca w grupach – waga  0,5

4.7 sprawdzian umiejętności praktycznych – waga 0,5;

4.8 Ilość ocen cząstkowych w semestrze – nie mniej niż podwójna liczba godzin danych zajęć edukacyjnych w tygodniu, w tym przynajmniej - za odpowiedz ustną, za zeszyt przedmiotowy,  aktywność na zajęciach.

4.9 Ocena semestralna (roczna) jest średnią ważoną z ocen cząstkowych

5.   Wymagania edukacyjne (poziomy wymagań):

K (wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą)

- niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu;

- potrzebne w życiu ( bezpośrednio użyteczne).

P (wymagania podstawowe na ocenę dostateczną)

- najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu;

- łatwe dla uczenia nawet mało zdolnego ( przystępne dla wszystkich uczniów);

- dające się wykorzystać w wielu sytuacjach;

- głównie proste, uniwersalne umiejętności praktyczne, a nie wiadomości

(zapamiętywanie).

R (wymagania rozszerzające na ocenę dobrą)

- istotne w strukturze przedmiotu;

- bardziej złożone, mniej przystępne niż treści z wymagań podstawowych;

- przydatne, ale nie niezbędne w opanowywaniu nowych treści z danego i innych

przedmiotów;

- użyteczne w wielu sytuacjach;

- wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych

według wzorów (przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika.

D (wymagania dopełniające na ocenę bardzo dobrą)

- umożliwiające rozwiązywanie problemów w sytuacjach nowych dla ucznia;

- złożone, trudne, ważne do opanowania;

- wymagające korzystania z różnych źródeł;

- umożliwiające rozwiązywanie problemów;

- odległe od bezpośredniej użyteczności w życiu pozaszkolnym.

W (wymagania wykraczające na ocenę celującą)

- znacznie wykraczające poza podstawę programową;

- stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia;

- wynikające z indywidualnych zainteresowań.

6.   Wszystkie sprawdziany w zakresie wiedzy z poziomu koniecznego, podstawowego,

rozszerzającego i dopełniającego (testy, wypracowania, zestawy zadań i poleceń do

wykonania) muszą być opatrzone punktacją, a ich ocena obliczona według skali:

6.1   do  30 %   maksymalnej liczby punktów do zdobycia               -  niedostateczny;

6.2   powyżej   30 %      do      50%                                                    -  dopuszczający;

6.3   powyżej   50 %      do      74%                                                    -  dostateczny;

6.4   od       75 %      do      90%                                                          -  dobry;

6.5   powyżej   90 %      do    100%                                                   -  bardzo dobry; (przy uwzględnieniu poziomu R lub D)    -  celujący.

7.   Zestawy zadań i poleceń powinny być tak dobierane, by zawierały dwupoziomowy zakres wiedzy:

7.1   wiedza konieczna i podstawowa;                                                                                                        7.2   wiedza rozszerzająca, dopełniająca i wykraczająca.

Uczniowie słabsi lub mniej ambitni powinni mieć możliwość wybrania tylko zakresu wiedzy, która stanowi podstawę do wystawienia oceny co najmniej dostatecznej.

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń    na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.         .

9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

11. Śródroczna i roczna  ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:

a.   wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

-   wytrwałość, pilność, systematyczność i sumienność w wykonywaniu obowiązków w zakresie

nauczania (prowadzenie zeszytu przedmiotowego, odrabianie lekcji aktywność podczas zajęć itp.),

-   brak spóźnień w okresie nauki,

-   frekwencja,

-   przestrzeganie zasad BHP (dbałość o sprzęt, pomoce naukowe, ład i porządek w szkole),

-   poszanowanie podręczników, zeszytów, książek bibliotecznych itp.,

-   reprezentowanie szkoły na zewnątrz, np. w rozgrywkach sportowych, konkursach;

b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

-   udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

-   wywiązywanie się z zadań powierzonych przez organizacje uczniowskie,

wychowawcę klasy, nauczycieli i dyrektora szkoły,

-   podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym, np.: w nauce,

w pracy zawodowej lub społecznej, oddziaływanie na poprawę zachowania kolegi,

pomoc w nagłej lub ciągłej potrzebie,

-   udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, ochronę środowiska naturalnego, o własność

społeczną,

-   przejawianie troski o mienie szkoły, ochronę środowiska naturalnego, o własność społeczną;

c. dbałość o honor i tradycje szkoły;

d. dbałość o piękno mowy ojczystej – o kulturę słowa na zajęciach, na przerwie, w miejscu

zamieszkania;

e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

- dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, o estetykę miejsca pracy i nauki,

- dbałość o zdrowie swoje i innych, nie uleganie nałogom, pomoc innym w rezygnacji

z nałogów;

f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

- uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowaniu na zło,

- sposób bycia, nie naruszający godności i własnej i godności innych

(bezkonfliktowość, nie zakłócanie ładu i spokoju w szkole);

g. okazywanie szacunku innym osobom;

11.   Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się

według następującej skali:

· wzorowe               (wz)

· bardzo dobre        (bdb)

· dobre                     (db)

· poprawne             (pop)

· nieodpowiednie    (ndp)

· naganne                 (ng)

12.   W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami

opisowymi.

13.   Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo

wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

14.   Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną

zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy

programowo najwyższej nie kończy szkoły.

§ 65

Przedmiotowy System Oceniania

Nauczyciele przedmiotów tworzą Przedmiotowe Systemy Oceniania, zawierające:

1.   Wymagania edukacyjne (wielopoziomowe), wynikające z celów stawianych przez

12. nauczyciela,  w tym wymagania edukacyjne dla uczniów specjalnej troski;

2.   Sposoby sprawdzania wymagań edukacyjnych;

3.   Maksymalna ilość całodziennych sprawdzianów;

4.   Szczegółowe kryteria ocen cząstkowych;

5.   Sposób wystawiania oceny półrocznej;

6.   Warunki poprawiania ocen (z wyjątkiem oceny niedostatecznej);

7.   Tryb poprawiania oceny niedostatecznej wystawionej w wyniku klasyfikacji wstępnej;

8.   Zasady zaliczania nieobecności na klasówkach;

9.   Zasady udostępniania do wglądu prac pisemnych;

10.   Zasady nagradzania uczniów poprzez podniesienie oceny o jeden stopień;

11.   Zasady obniżania oceny.

§ 66

Regulamin oceniania zachowania:

I. Kryteria oceny zachowania uczniów:

 1. dbałość o honor szkoły poprzez:
  1. wzbogacanie tradycji szkoły;
  2. dobre wyrażanie się o szkole,
  3. szanowanie nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
  4. dbanie o mienie szkoły;
  5. szanowanie pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego,
 2. punktualne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
  1. unikanie spóźnień
  2. unikanie nieuzasadnionego opuszczania zajęć
 3. dbałość o swoją i cudzą własność poprzez
  1. nie niszczenie cudzych rzeczy;
  2. dbanie o podręczniki i książki wypożyczone z biblioteki,
 4. kultura osobista i uczciwość w codziennym postępowaniu poprzez:
  1. kulturalne zachowanie na terenie szkoły i poza nią
  2. unikanie wulgaryzmów
  3. mówienie prawdy,
  4. nie fałszowanie podpisów rodziców lub prawnych opiekunów;
  5. odpowiednie reagowanie na niewłaściwe postawy innych poprzez interwencję i szybką pomoc osobie krzywdzonej;
 5. poszanowanie godności własnej i innych poprzez:
  1. życzliwe odnoszenie się i pomoc osobom niepełnosprawnym,
  2. dbanie o kulturę słowa i umiejętności prowadzenia rozmów,
  3. taktowne zachowanie w czasie zajęć szkolnych i poza nimi,
  4. stosowanie form grzecznościowych i kulturę bycia,
  5. okazywanie szacunku innym osobom;
 6. dbałość o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych poprzez :
  1. negatywną postawę wobec używek (papierosy, alkohol, substancje odurzające),
  2. bezpieczne zabawy na korytarzu i boisku,
  3. rezygnację z zabaw zagrażających zdrowiu i życiu innych
  4. właściwe zachowanie się w szatni
  5. właściwe zachowanie w czasie przerw międzylekcyjnych
 7. dbałość higienę osobistą oraz ład i estetykę otoczenia  poprzez:
  1. pozostawianie obuwia i odzieży wierzchniej w szatni,
  2. utrzymanie porządku w izbach lekcyjnych, na korytarzach i boisku szkolnym,
  3. zachowanie czystości w łazienkach, stołówce i szatniach,
  4. właściwe wykorzystanie środków do higieny osobistej;
 8. przestrzeganie zarządzeń i poleceń dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, nauczycieli

i innych pracowników szkoły;

 1. pomoc kolegom;
 2. inicjowanie i aktywny udział w akcjach społecznych prowadzonych  na rzecz szkoły, klasy lub środowiska;
 3. sumienne wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę, samorząd  klasowy lub   zarząd Samorządu Uczniowskiego, organizacje uczniowskie oraz przez opiekunów kół przedmiotowych i zainteresowań;
 4. aktywne reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych, imprezach artystycznych, zawodach sportowych i innych formach rywalizacji;
 5. inne działania, które spotkały się z uznaniem dyrekcji, wychowawcy, nauczycieli lub

innych pracowników szkoły;

II . Sposób wystawiania ocen zachowania uczniów

1. kryteria podlegają ocenie w skali punktowej od 1 do 6.

2. semestralna i roczna ocena zachowania jest średnią wyliczoną z ocen cząstkowych

3. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia bez zarzutu wszystkie kryteria i otrzymał średnio od 5,6 do 6 pkt

4. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia zdecydowaną większość kryteriów i otrzymał średnio od 4.6 do 5,5 pkt

5. Ocenę dobra otrzymuje uczeń, który spełnia większość kryteriów oceny zachowania, a zastosowane wobec niego środki zaradcze odniosły pozytywny skutek oraz otrzymał średnio od 3,6 do 4,5 pkt

6. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie spełnia połowy kryteriów oceny zachowania i zastosowane wobec niego środki zaradcze nie zawsze odnosiły oczekiwane rezultaty oraz otrzymał średnio od 2,6 do 3,5 pkt

7. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia większości kryteriów oceny zachowania i zastosowane wobec niego środki zaradcze nie odnosiły oczekiwanych rezultatów oraz otrzymał średnio od 1,6 do 2,5 pkt

8. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnia prawie żadnych kryteriów i zastosowane wobec niego środki zaradcze nie odnosiły oczekiwanych  rezultatów oraz uzyskał średnio 1,5 lub mniej punktów

9. Uczeń  lub jego rodzice mogą zwrócić się do wychowawcy z prośbą o ustalenie wyższej niż

zaproponowana ocena zachowania, uzasadniając swoją prośbę poprzez

a. przedstawienie dowodów świadczących o jego pozytywnych zrachowaniach w środowisku, np. dyplomów, pochwał, nagród itp.

b. naprawianie wyrządzonych szkód i zadośćuczynienie wyrządzonym krzywdom;

c. uzyskanie poręczenia jednego z organów szkoły.

10. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły i po uwzględnieniu warunków opisanych w pkt 9 podejmuje decyzję o ustaleniu uczniowi wyższej lub utrzymaniu zaproponowanej wcześniej oceny zachowania.

11. Wychowawca po konsultacji z dyrektorem szkoły oraz wnikliwej analizie opinii lub orzeczeń wydanych uczniowi przez poradnie specjalistyczne może podwyższyć uczniowi ocenę zachowania w przypadku stwierdzonych u niego zaburzeń emocjonalnych lub niedojrzałości społecznej jako cech charakterystycznych dla zespołu mikrodysfunkcji rozwojowych.

12. W dzienniku lekcyjnym jest umieszczony Zeszyt Uwag, do którego nauczyciele wpisują

swoje spostrzeżenia i uwagi w ciągu półrocza. Rodzice mogą na bieżąco kontrolować i  wpływać na  zachowanie swoich dzieci.

13. Ostateczną decyzję o ocenie zachowania podejmuje wychowawca klasy.

§ 67

Zasady prowadzenia dokumentacji:

1.   Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny i arkusze ocen, w których

dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.

2.   Każdy nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do wprowadzenia w dzienniku

lekcyjnym przejrzystego opisu ocen (np.: tytułowanie rubryk).

3.   Wszystkie istotne nagrody, wyróżnienia, kary, nagany wychowawca odnotowuje

w zeszycie uwag.

4.   W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu  nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „nieklasyfikowany”.

5.   W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „zwolniony”.

§ 68

Zasady wprowadzania zmian w ocenianiu wewnątrzszkolnym

1. Zmiany zasad oceniania nie mogą być wprowadzane w trakcie trwania roku szkolnego.

Rozdział VIII

§ 69

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat oraz 7 lat, którym nie odroczono rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art.16 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci pięcioletnie w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły po zasięgnięciu opinii poradni pedagogiczno – psychologicznej  (art.16 ustawy o systemie oświaty).

§ 70

Do szkoły przyjmuje się

1.   Z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;

2.   Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

§ 71

Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

§ 72

Rodzice dziecka (prawni opiekunowie) zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne.

§ 73

Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji (art. 20 ustawy o systemie oświaty).

§ 74

1.      Uczeń ma prawo do:

1.1 Wyrażania swoich opinii na forum klasy (godz. wychowawcze), przez przedstawicieli

samorządu uczniowskiego (na forum szkoły) lub bezpośrednio do przewodniczącego rady

uczniowskiej, a ten do opiekuna samorządu uczniowskiego.

1.2 Powoływania (w wyborach tajnych w końcu roku szkolnego) organów samorządu

uczniowskiego.

1.3 Zgłaszania swoich potrzeb i propozycji form pracy ( do rocznego planu pracy rady

uczniowskiej i rady pedagogicznej).

1.4 Uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej.

1.5 Do dodatkowej pomocy ze strony nauczycieli(konsultacje pedagogiczne).

1.6 Do dodatkowej pomocy ze strony kolegów.

1.7 Korzystania z pomieszczeń do nauki, biblioteki sali gimnastycznej, terenowych urządzeń

sportowych (na zasadach określonych wewnętrznymi regulaminami).

1.8 Otrzymywanie informacji (z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia) o terminie

i zakresie pisemnego sprawdzianu wiadomości (z wyjątkiem sprawdzianów z ostatniej

lekcji). W ciągu dnia może się odbyć jeden sprawdzian pisemny, a w ciągu tygodnia trzy

sprawdziany pisemne.

1.9 Zwrotu ocenionej pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni.

1.10 Zwracanie się z prośbą do dyrektora szkoły o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego lub

sprawdzającego bądź wystawienia, zdaniem ucznia, oceny zaniżonej).

1.11 Pomocy socjalnej:

1.11.1 wychowawca klasy, po zapoznaniu się z materialną sytuacją rodziny ucznia, może

wnioskować do właściwego ośrodka pomocy  społecznej o przyznanie jednorazowej lub stałej

zapomogi;

1.11.2 wychowawca klasy może złożyć wniosek do rady rodziców o zwolnienie z opłat

ubezpieczeniowych.

2.      Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

2.1 Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik przyjmuje w określonych porach

interesantów oraz wnoszone skargi i wnioski, sporządza notatkę (data wniesienia skargi,

dane składającego skargę, zwięzłe określenie sprawy, dane osoby, do której będzie

kierowana sprawa, dane osoby przyjmującej skargę, podpis składającego skargę);

2.2    Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik przyjmuje, rozpatruje, załatwia,

rejestruje skargi i wnioski, czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków,

udziela odpowiedzi, prowadzi rejestr skarg i wniosków, udziela zgłaszającym się w sprawie

skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwienia sprawy, organizuje przyjęcie

składającego skargę, opracowuje analizy dotyczące rozpatrywania i załatwiania sprawy;

2.3    Jeżeli szkoła nie jest właściwą instancją do rozpatrzenia skargi dyrektor szkoły lub

upoważniony pracownik niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni) przekazuje skargę

właściwemu organowi i jednocześnie zawiadamia o tym skarżącego;

2.4    Skarga powinna być rozpatrzona bez zwłoki, a jeśli konieczne są uzgodnienia lub

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, powinna być załatwiona w terminie jednego

miesiąca od daty wpłynięcia lub 2 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego,

jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana;

2.5    Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik.

§ 75

1.     Uczeń ma obowiązek:

1.1 Regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia edukacyjne.

1.2 Uważać pilnie na lekcjach i odrabiać zadane prace.

1.3 Zachowywać się uprzejmie w stosunku do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz

kolegów (w szkole i poza nią).

1.4   Dbać o honor klasy i szkoły.

1.5   Rzetelnie wypełniać polecenia wychowawcy i nauczycieli.

1.6   Szanować sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

1.7   Dbać o estetyczny wygląd własny i otoczenia.

1.8   Wykazywać aktywność w pracach organizacji uczniowskich.

1.9   Nosić odpowiedni strój szkolny oraz bezpieczne i zdrowe obuwie,

przechowywane w specjalnym worku. Na zajęcia wychowania fizycznego przynosić strój

sportowy (tenisówki, spodenki, koszulka gimnastyczna).

§ 76

1.     Uczeń nagradzany jest za:                                                                                                                                   1.1   Rzetelną naukę i wzorowe zachowanie.

1.2   Wybitne osiągnięcia.

1.3   Pracę na rzecz szkoły i środowiska

2.     Formy nagradzania :

2.1 Pochwała wobec klasy (przez nauczyciela, wychowawcę, dyrektora szkoły).

2.2 Pochwała wobec przedstawicieli uczniów poszczególnych klas, wobec uczniów całej szkoły

(przez dyrektora szkoły).

2.3 Nagroda w formie dyplomu, listu pochwalnego, upominku (od Rady Rodziców, Rady

Pedagogicznej, wychowawcy).

2.4 Nagroda książkowa - nagrody takie uczniowie otrzymują w dniu zakończenia roku

szkolnego (od rady rodziców).

2.5 Umieszczenie nazwiska ucznia w Kronice Szkoły.

2.6 Odznaka „Wzorowy uczeń” (od wychowawcy klasy)

2.7 Świadectwo z wyróżnieniem.

§77

1.   Uczeń karany jest za:

1.1 naruszenie Regulaminu Szkoły;

1.2 postępowanie niegodne ucznia.

2.    Formy kar:

2.1 Ustne upomnienie wychowawcy klasy.

2.2 Nagana wychowawcy klasy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców ucznia.

2.3 Ustne upomnienie dyrektora szkoły.

2.4 Nagana dyrektora szkoły (uczeń ukarany nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych

organizowanych  przez szkołę). Dyrektor szkoły i wychowawca informują rodziców ucznia.

2.5 Zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na

zewnątrz.

2.6 Przeniesienie do innej szkoły po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływań wychowawczych.

3.    Sposób ukarania ucznia dostosowuje się do rodzaju wykroczenia.                                                                       

§78

1.   Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej niż pół roku), jeżeli uczeń

uzyska poręczenie samorządu uczniowskiego, rady rodziców, rady pedagogicznej.

2.   Rodzic, prawny opiekun lub uczeń a prawo odwołać się w formie pisemnej od wymierzonej

kary przez wychowawcę do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od daty ukarania.

3.   Przypadki wnioskowania o przeniesienie ucznia:

3.1 Z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły może wystąpić wychowawca, rodzic

ucznia, który notorycznie narusza regulamin szkolny i rozbija zespół klasowy uniemożliwiający  jego sprawne funkcjonowanie w szkole.

3.2 Rada Pedagogiczna lub dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej szkoły, do

której zamierza przenieść ucznia, może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty

o przeniesienie ucznia do tej szkoły w wypadku przejawów drastycznego chuligaństwa lub

wandalizmu oraz w wypadku braku możliwości zaadaptowania się danego ucznia do

środowiska.

3.3 Wychowawca dyrektor (w przypadku  przeniesienia do innej szkoły), informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów ucznia na 7 dni przed zgłoszeniem wniosku.

3.4 Rodzice ucznia mają prawo odwołać się o decyzji w ciągu 7 dni od złożenia  wniosku - odpowiednio do dyrektora szkoły lub Rzecznika Praw Ucznia.

Rozdział IX

§79

Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

§ 80

Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. Szkoła prowadzi

i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 81

Podstawowe dokumenty szkoły:

1. Statut Szkoły

2. Arkusz organizacji pracy szkoły.

3. Podstawa programowa (w tym ścieżki edukacyjne).

4. Szkolny zestaw programów nauczania.

5. Zestaw podręczników, obowiązujących w bieżącym roku szkolnym.

6. Kartoteka Testu.

7. Profil samooceny szkoły (diagnoza wstępna).

8. Karta monitorowania pracy nauczyciela oraz informacja o pracy nauczyciela.

9. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli.

10. Harmonogram oraz procedury awansu zawodowego nauczycieli.

11. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli.

12. Plan nadzoru pedagogicznego (w tym harmonogram oceniania nauczycieli).

13. Program naprawczy.

14. Program wychowawczy.

15. Program profilaktyki.

16. Wewnątrzszkolny system oceniania

17. Tygodniowy plan zajęć.

18. Regulamin opieki świetlicowej nad uczniami zmuszonymi dłużej przebywać w szkole.

19. Regulamin pracy Biblioteki szkolnej

20. Wykaz uczniów.

21. Dokumentacja przebiegu nauczania.

22. Zakresy zadań nauczycieli i wychowawców klas oraz zakresy czynności innych

pracowników szkoły.

23. Instrukcja kontroli obiegu dokumentów finansowych.

24. Rozliczenie godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych.

25. Regulamin przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego.

§ 82

Zasady korzystania w szkole z telefonów komórkowych

1.   Niepełnoletni uczeń musi posiadać zgodę rodzica na  korzystanie na terenie szkoły z telefonu komórkowego.

2.   Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych

(aparaty powinny być wyłączone i schowane).

3.   Poza zajęciami edukacyjnymi ( przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być

używany w trybie „milczy”.

4. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby

nagrywanej lub fotografowanej.

5. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie lub kradzież telefonu komórkowego na

terenie szkoły. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy

klasy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji.

6. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły

powoduje zabrania telefonu do  depozytu: - aparat odbiera rodzic.

§ 83

Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole

1.   W przypadku nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby usprawiedliwienie dostarcza

rodzic (na podstawie art. 92 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego dziecko pozostaje aż do   pełnoletności pod władzą rodzicielską). Rodzic musi jednak zdawać sobie sprawę, że zbyt długa nieobecność dziecka w szkole może skutkować brakiem promocji do następnej klasy.

2.   O długoterminowym zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki decydować może  dyrektor szkoły na wniosek rodzica i na podstawie opinii o czasowej niezdolności do uczestniczenia w tych zajęciach  wydanej przez lekarz oraz na czas określony w tej opinii Rodzic może zwolnić ucznia najwyżej z dwóch lub trzech lekcji, jeśli uczeń niedomaga z jakiegoś powodu.

3.   W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych i na udokumentowany wniosek

zainteresowanego lub jego rodziców dyrektor komisji egzaminacyjnej może wyrazić zgodę  na dopuszczenie ucznia do sprawdzianu lub egzaminu w terminie dodatkowym ( konieczne  jest przedstawienie wydanego przez lekarza potwierdzenia choroby).

4. Jeśli uczeń nagminnie opuszcza lekcje, a współpraca szkoły z rodzicami nie przynosi

żadnych efektów, dyrektor szkoły składa wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację

rodzinną ucznia oraz zawiadomienie o uchylaniu się przez niego od spełniania obowiązku

szkolnego.

5. Uczeń może opuścić szkołę z ważnych powodów w czasie zajęć lekcyjnych. Podstawą do

opuszczenia budynku szkoły przez niepełnoletniego ucznia jest pisemne, osobiste lub

telefoniczne zezwolenie rodziców (pod warunkiem osobistego odebrania ucznia ze szkoły).

6. Każda nieobecność ucznia powinna być usprawiedliwiona. Za regularne uczęszczanie dzieci

do szkoły, czyli za wypełnianie przez nie obowiązku szkolnego, odpowiadają rodzice. Jeżeli

uczeń nie przychodzi do szkoły bez podania powodów, dyrektor szkoły, uprawniony

nauczyciel lub wychowawca niezwłocznie kontaktuje się z rodzicami.

§ 84

Zasady zachowania bezpieczeństwa uczniów:

Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła - od momentu jego przyjścia do szkoły do

momentu jego wyjścia ze szkoły.

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

1) zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w szkole:

a) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

b) podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę,

c) w czasie przerw międzylekcyjnych - dyżury nauczycieli w budynku szkoły odbywają się wg zatwierdzonego harmonogramu

2) właściwą organizację wycieczek i wyjść,

a) nauczyciele - organizatorzy wycieczek klasowych, szkolnych odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników wyjazdu, wyjścia.

b) organizacja wyżej wymienionych form pracy wymaga:

· uzyskania akceptacji dyrektora na organizowany wyjazd, wyjście,

· przygotowania "karty wycieczki", określenie liczby uczestników, opiekunów, miejsca i celu itp.,

· przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wycieczkach, biwakach i imprezach pozaszkolnych,

3) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

a) w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy szkoły pomocnym dyrektorowi jest inspektor BHP

4) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom oczekującym na odjazd autobusu szkolnego

5) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów,

6) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową,

7) zapewnienie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej,

8) utrzymanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stanie stałej czystości,

9) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i  równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,

10) różnorodność zajęć w każdym dniu,

11) nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

2. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp, ppoż., i innych (w tym zachowania w razie zagrożenia pożarem oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku);

3. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych.

4. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły.

5. Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.

7. Jeżeli na zajęciach lub w czasie przerwy w obiekcie szkolnym zdarzy się wypadek, każdy nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jest zobowiązany:

  1. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu,
  2. jeśli jest taka potrzeba - wezwać Pogotowie Ratunkowe,
  3. zawiadomić natychmiast o wypadku dyrektora szkoły
  4. jeżeli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą - prosi o dozór nad swoją klasą innego nauczyciela ;
  5. jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością urządzeń technicznych, miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin
  6. jeśli wypadek zdarzy się w godzinach wieczornych (dyskoteki), gdy nie ma dyrektora - nauczyciel sam decyduje o postępowaniu. W każdym trudniejszym wypadku wzywa Pogotowie Ratunkowe oraz zawiadamia telefonicznie dyrektora, a także rodziców;
  7. jeśli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki, wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik i odpowiada za nie.

8. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są do:

1) zapewnienia uczniom bezpieczeństwa,

2) natychmiastowego reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci,

3) zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, a w razie potrzeby interweniowania w tym zakresie,

4) poinformowania dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach mających znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci przebywających na terenie szkoły.

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za opiekę nad dziećmi podczas zajęć organizowanych

przez organizacje i inne instytucje wynajmujące pomieszczenia szkolne na własną działalność

na podstawie umowy najmu.

10. Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły (godziny te uzgadnia się z rodzicami).

11. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.

12. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub bibliotekarzem.

13. Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim powiadomieniu rodziców.

§ 85

Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 86

Każdy organ szkoły może wnioskować o zmianę w Statucie Szkoły

§ 87

Wszelkie zmiany w Statucie Szkoły wymagają uchwały Rady Pedagogicznej.

Dyrektor Szkoły

 

Ireneusz Radomski

Zmieniony: Piątek, 31. Marzec 2017 09:22
 

bottom
top

Pracownicy szkoły


bottom