top
logo

Menu użytkownika


Start PLANY ROCZNE PODRĘCZNIKI Program Profilaktyki 2016_2017
Program Profilaktyki 2016_2017 PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Wtorek, 11. Październik 2016 08:18

SZKOLNY  PROGRAM PROFILAKTYKI

realizowany  od września  2016r. do sierpnia 2017r. w Szkole Podstawowej im. E. Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie

I. Podstawy prawne

1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572 z późniejszymi

2. zmianami )

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych ( z późniejszymi zmianami )

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zmiany Dz.U. 2013 poz. 1563,  Dz. U.2014 poz.822 i 1188)

6. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z  2012 Nr 124, Dz.U.2015 poz.28)

II. Założenia teoretyczne programu

1. Profilaktyka ? to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych jako zachowania ryzykowne.

2. Wszystkie zadania mają na celu wyposażenie młodego człowieka w umiejętności budowania dobrych relacji i pozytywnych więzi opartych na skutecznej komunikacji. Poza tym nieodzownym elementem działań profilaktycznych jest poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania swoich potrzeb, emocji i opinii.

3. Działania profilaktyczne wspierają pracę nad harmonijnym rozwojem osobowości i zdrowym stylem życia.

III. Cele programu

1. Ochrona dziecka ? ucznia przed agresją, uzależnieniami (kontaktem z używkami), które hamują bądź zakłócają jego rozwój

2. Zapobieganie patologiom tj. agresja, przemoc, dyskryminacja, uzależnienia.

3. Właściwe reagowanie w chwili pojawiania się problemów wychowawczych  na terenie naszej szkoły i w środowisku lokalnym.

4. Promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

5. Poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel ? uczeń, uczeń ? rodzic, uczeń ? uczeń.

IV. Adresaci programu

Program profilaktyki w naszej szkole jest kierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców.

V. Działy programu

1. Profilaktyka uzależnień

2. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych

3. Eliminowanie przejawów dyskryminacji,  agresji i przemocy w szkole

4. Promowanie zdrowego stylu życia oraz zachowania i zasad bezpieczeństwa podczas zabaw

5. Profilaktyka chorób zakaźnych, w tym wszawicy.

6. Współpraca z rodzicami i instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień

DZIAŁ

PROGRAMU

CELE

ZADANIA, SPOSÓB REALIZACJI

1. PROFILAKTYKA  UZALEŻNIEŃ

1. Dostarczanie wiedzy o szkodliwości palenia  papierosów, picia  alkoholu  i zażywania  narkotyków

2. Uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odmawiania

3. Nabycie  praktycznych  umiejętności umożliwiających  samostanowienie  i obronę  własnych  praw

4. Propagowanie świadomego wybierania programów TV i racjonalnego korzystania z komputera

? Wykonanie gazetek klasowych n/t szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu

? Projekcja filmów video, plakaty na temat uzależnień

? Konkurs plastyczny na plakat pod hasłem ?Alkohol szkodzi?

2. KSZTAŁTOWANIE  UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH

1. Uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,

2. Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej,

3. Ćwiczenia umiejętności wczuwania się w położenie innej osoby,

4. Uświadomienie uczniom konieczności równego traktowania wszystkich ludzi,  bez względu na płeć, wygląd i poziom rozwoju,

5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości,

6. Kształtowanie właściwych postaw uczniów poprzez ukazywanie odpowiednich wzorców,

7. Kształtowanie  poprawnej  komunikacji.

? Pogadanki, dyskusje na  godzinach  do  dyspozycji  wychowawcy

? Organizowanie pomocy koleżeńskiej w odrabianiu lekcji ,

? Wyjazdy, wycieczki, biwaki, ogniska, imprezy  szkolne i pozaszkolne,

? Integrowanie uczniów na zajęciach wychowawczych,

? Czynny udział wszystkich uczniów w przygotowaniu inscenizacji, apeli a także wycieczek i imprez  szkolnych bez względu na ich deficyty,

? Organizowanie pomocy uczniom mającym problemy w szkole i w domu

3. ELIMINOWANIE  PRZEJAWÓW DYSKRYMINACJI AGRESJI  I  PRZEMOCY  W  SZKOLE

1. Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za mienie własne i społeczne,

2. Przeciwdziałanie i redukowanie agresji (fizycznej, psychicznej) w szkole, domu ,

3. Uczenie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów,

4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi  emocjami,

5. Kontrola  zachowań pozytywnych  i negatywnych  uczniów,

6. Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie  wulgaryzmów  ze słownika  ucznia.

? Dyżury nauczycieli i uczniów podczas przerw

? Pogadanki, dyskusje, scenki rodzajowe, plakaty

? Spotkania przedstawiciela PPP z rodzicami na temat agresji w domu

? Prowadzenie  klasowych zeszytów  uwag

? Umieszczenie na gazetce szkolnej wykazu instytucji, do których można się zwrócić z prośbą o pomoc

4. PROMOWANIE  ZDROWEGO  STYLU  ŻYCIA  i ALTERNATYWNYCH  SPOSOBÓW  SPĘDZANIA

WOLNEGO  CZASU

1. Dbanie o higienę ciała i umysłu

2. Przypominanie zasad zdrowego odżywiania się

3. Dbałość o higienę jamy ustnej

4. Wdrażania do aktywnego wypoczynku i rekreacji

5. Promowanie zachowań proekologicznych

6. Kultura  czasu  wolnego

? Pogadanki na lekcjach wychowawczych i lekcjach przyrody  propagujące zdrowy styl życia

? Współpraca ze stomatologiem, fluoryzacja zębów,

? Wycieczki, biwaki, turnieje, zajęcia sportowe, rajdy piesze i rowerowe

? Pogadanki, projekcje filmów, udział w konkursach, udział w obchodach Dni Ziemi,

? Spotkania z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

5. Profilaktyka chorób zakaźnych,

w tym wszawicy

1. Propagowanie dbałości o higienę osobistą i czystość odzieży

2. Uświadamianie zagrożeń niesionych wraz z niezwalczaniem zakażenia wszawicą,  innymi pasożytami i chorobami zakaźnymi

? Współpraca z rodzicami, uzyskanie zgody rodziców na kontrole czystości dzieci,

? Współpraca z pielęgniarką środowiskową i NZOZ w Niezabitowie

? Systematyczna kontrola czystości,

? Pogadanki, gazetka ścienna, lekcje wychowawcze nt. profilaktyki chorób zakaźnych i wszawicy

6. WSPÓŁPRACA  Z   RODZICAMI  ORAZ  INSTYTUCJAMI  I ORGANIZACJAMI  ZAJMUJĄCYMI  SIĘ  PROFILAKTYKĄ

1. Wyposażenie  odbiorców  programu w  podstawowy  zasób  wiedzy  na temat  środków  uzależniających

2. Kształtowanie  postawy  odpowiedzialności  za  własne  bezpieczeństwo oraz  za  bezpieczeństwo  innych

3. Wdrażanie  do  samokontroli  i uświadamiania  sobie przeżywanego aktualnie stanu emocjonalnego

4. Współdziałanie rodziców ze szkołą w propagowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

5. Wyposażenie rodziców w wiedzę na temat przyczyn niepowodzeń szkolnych

6. Dostarczenie  rodzicom  informacji o przyczynach i  skutkach  uzależnień oraz  instytucjach  udzielających pomocy

? Spotkania z przedstawicielami Powiatowej Policji

? Współpraca z Komendą Policji,  Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

? Pedagogizacja  rodziców ? spotkania  z  przedstawicielami Poradni  Psychologiczno ? Pedagogicznej, psychologiem szkolnym,

? Udział w różnych formach zajęć organizowanych z Programu    Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

? Organizowanie spotkań z rodzicami,

? Rozmowy z rodzicami w ramach zebrań klasowych,

? Rozmowy telefoniczne i okazjonalne,

? Włączenie rodziców w życie szkoły (biwaki, wycieczki, imprezy szkolne, festyn rodzinny, itp.),

? Zapoznawanie rodziców z działaniami  szkoły wynikającymi

z  programu profilaktyki.

 

Zmieniony: Wtorek, 11. Październik 2016 08:22
 

bottom
top

Pracownicy szkoły


bottom