top
logo

Menu użytkownika


Start PLANY ROCZNE PODRĘCZNIKI Program wychowawczo - profilaktyczny
Program wychowawczo - profilaktyczny PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Wtorek, 17. Październik 2017 08:27

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. E. SZELBURG-ZAREMBINY  W NIEZABITOWIE

na rok szkolny 2017/2018


Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze  wychowawczym i profilaktycznym.

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna oraz żeby panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Zagadnienia zawarte w niniejszym dokumencie:

I. Podstawa opracowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły - wstęp

II. Cele programu wychowawczo-profilaktycznego

III. Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego

IV. Sylwetka absolwenta

V. Treści programu wychowawczo-profilaktycznego

VI. Zadania do realizacji

VII. Zagadnienia wychowawczo-profilaktyczne przewidziane do realizacji w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I, II, III, IV, V, VI, VII

VIII. Przewidziane efekty podejmowanych działań wychowawczo-profilaktycznych

IX. Ewaluacja

Integralną częścią Programu są roczne plany pracy wychowawców klas wraz  z harmonogramem działań wychowawczych i profilaktycznych.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców, nauczycieli oraz w oparciu o:

wyniki ewaluacji działań wychowawczych i profilaktycznych z poprzedniego roku,

wnioski z klasyfikacji w roku szkolnym 2016/ 2017,

spostrzeżenia wynikające z codziennej obserwacji pracy szkoły, potrzeb uczniów, ich rodziców i nauczycieli,

zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

wymogi stawiane przez środowisko oraz postęp cywilizacyjny.

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego stanowią          następujące dokumenty:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  Dz. U. z 2017 r. poz. 59

i 949 ogłoszona dnia 11 stycznia 2017 r. ,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. poz. 356)

Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach

i placówkach

Konwencja Praw Dziecka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Ustawa- Karta Nauczyciela z dnia 26 I 1982 r. ze zmianami Statut Szkoły

Szczegółowe zadania i terminy realizacji treści programu zawarte są w planie działań szkoły przedstawionym w postaci harmonogramu oraz uszczegółowione i uwzględnione  w planach pracy wychowawczo-profilaktycznej dla poszczególnych klas.

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

CEL NADRZĘDNY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO:

Integralny całościowy rozwój wychowanka i wszechstronny rozwój ucznia

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO:

1. Kształtowanie potencjału intelektualnego (dążenie do prawdy, znajomość własnych wartości, poszukiwanie i rozwój zainteresowań, ciekawość poznawcza, kreatywność).

2. Rozwijanie uczuć i emocji (kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, świadome dokonywanie wyborów, rozwój kultury osobistej i kultury słowa, tolerancja  i poszanowanie dla różnych religii, kultur i tradycji).

3. Komunikacja społeczna (formy komunikacji, poszanowanie dla drugiego człowieka, akceptacja praw drugiego człowieka, asertywność, utrwalanie bezpiecznych zachowań, kształtowanie dyscypliny, umiejętność pracy  w zespole, inicjowanie własnej aktywności, kształtowanie inicjatywności  i przedsiębiorczości, poszanowanie dorobku własnego narodu i lokalnej

społeczności, aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym klasy, szkoły, środowiska, rozwijanie samodyscypliny).

4. Kształtowanie systemu wartości (obiektywna ocena własnego zachowania, przestrzeganie norm społeczno-moralnych, tworzenie hierarchii wartości, kształtowanie własnej odpowiedzialności, wypracowywanie twórczych postaw, kształtowanie wrażliwości na walory estetyczne i wartości moralne).

5. Dojrzałość fizyczna (dbanie o własne ciało, profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego, kształtowanie prawidłowych postaw wobec przyrody, umiejętność radzenia sobie z problemami, dojrzałość społeczna).

Najważniejszy nacisk należy położyć na:

wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

rozwijanie kompetencji takich, jak kreatywność, innowacyjność

i przedsiębiorczość;

rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności

w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;

zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

Działalność wychowawcza placówki jest jednolitym, zintegrowanym  z  nauczaniem, procesem dydaktyczno-wychowawczym realizowanym przez wszystkich pracowników szkoły za pomocą zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, wychowawczych, tematycznych i specjalistycznych w ścisłej współpracy z rodzicami wychowanków, placówkami oświatowymi, instytucjami kultury oraz instytucjami wspomagającymi (i innymi mającymi na celu wspieranie dziecka w rozwoju).

Program wychowawczo-profilaktyczny zakłada realizację wymienionych celów poprzez szczegółowe zadania wychowawczo-profilaktyczne, skonstruowane i dobrane odpowiednio dla danego wieku oraz możliwości ucznia.

Przy realizacji założonych celów nauczyciele - wychowawcy wykorzystają również własne (autorskie) programy edukacyjne i wychowawcze oraz klasowe plany wychowawczo-profilaktyczne.

III. PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI  PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają założenia programu i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji.

2. Wszyscy pracownicy szkoły przy współudziale rodziców i prawnych opiekunów uczniów zgodnie realizują program wychowawczo-profilaktyczny podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji.

3. Wszyscy własnym przykładem i konsekwencją wspomagają się wzajemnie  w zwalczaniu problemów, przyjmując za nadrzędny cel rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości.

IV. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu

i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent jest:

• dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków , posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;

• człowiekiem aktywnym , ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzi różne wiadomości;

• człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi;

• człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;

• człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego.

V. TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO

1.  Podwyższenie jakości pracy szkoły

Osiągnięcia ucznia

Uczeń jest motywowany do nauki i ma możliwość rozwijania swoich zdolności oraz uzupełniania braków.

Działania szkoły

kształcenie się nauczycieli w celu zapoznania się z nowatorskimi technikami, metodami nauczania, diagnozowania itp.

rozszerzenie wiedzy nauczycieli o takie zagadnienia jak wiedza na temat uzależnień, przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, postępowanie w konkretnych przypadkach i stosowanie form pomocy uczniom

zdobywanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji

diagnoza zdolności i trudności uczniów

współpraca z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy ucznia (odpytywanie, sprawdziany itp.)

wprowadzanie elementów oceniania kształtującego

zapoznanie uczniów z różnymi technikami uczenia się

działanie kół zainteresowań

organizowanie zajęć pozaszkolnych: wycieczki, lekcje muzealne, wyjazdy do teatru itp.

alternatywne sposobu spędzania czasu wolnego

zachęcanie uczniów do uczestnictwa w indywidualnych zajęciach wspierających

organizacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

pomoc uczniom w przygotowaniu do konkursów

zachęcanie          uczniów do           udziału w konkursach pozaszkolnych z ukierunkowaniem na konkursy o wysokiej randze, których organizatorem jest Lubelski Kurator Oświaty,

dbanie o wysoki poziom artystyczny prezentowanych uroczystości i imprez szkolnych

stosowanie ciekawych, różnorodnych metod pracy

stwarzanie życzliwej, przyjaznej atmosfery w pracy

włączanie rodziców w proces dydaktyczny: nadzór procesu uczenia się

w domu, uwrażliwianie na wczesną diagnozę trudności

prezentacja dorobku szkoły np. w czasie festynów szkolnych

udział rodziców w zajęciach otwartych

Osiągnięcia ucznia

Uczeń korzysta z bazy szkoły

Działania szkoły

uczenie świadomego korzystania z komputera i Internetu jako narzędzia pracy

zapoznanie uczniów ze zjawiskiem cyberprzemocy i formami obrony przed nią

podejmowanie działań związanych z cyberprzemocą i przeciwdziałania agresji

podejmowanie działań związanych z wychowaniem do życia w rodzinie

minimalizowanie negatywnych zjawisk i postaw grupy uczniów względem rówieśników m.in. wyśmiewanie, przezywanie, zaczepianie, prowokowanie, przeklinanie, wulgarne wpisy w Internecie, na Facebooku itp.

planowanie i weryfikowanie działań wychowawczo-profilaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami uczniów oraz aktywizowanie ich podczas tworzenia tematów godzin wychowawczych i ich realizacji

systematyczne wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej

wyposażanie pracowni w nowoczesne pomoce naukowe

bezpieczne korzystanie z placu zabaw

bezpieczne korzystanie z boiska wielofunkcyjnego

korzystanie przez uczniów z oferty zajęć pozalekcyjnych.

Osiągnięcia ucznia

Uczeń pracuje systematycznie

Działania szkoły

przygotowanie do sprawdzianów poprzez systematyczne sprawdzanie wiedzy uczniów

analizowanie wyników próbnych sprawdzianów, informowanie uczniów i rodziców  o wynikach

wdrażanie działań naprawczych

2. Kształtowanie człowieka potrafiącego ,,istnieć” we współczesnym świecie

Osiągnięcia ucznia

Uczeń poznaje siebie i swoją grupę rówieśniczą, zdobywa umiejętności ważne  w kontaktach z innymi ludźmi

Działania szkoły

organizowanie zajęć i warsztatów integrujących zespoły klasowe

imprezy i wycieczki klasowe

zajęcia edukacyjne i koła zainteresowań

integracja zespołów klasowych

organizowanie zajęć wspomagających rozwój osobisty w oparciu o doradztwo zawodowe

Osiągnięcia ucznia

Uczeń zna swoje prawa i obowiązki

Działania szkoły

zapoznanie uczniów z konstytucją, Konwencją Praw Dziecka

zapoznanie ze statutem szkoły i regulaminami, programem wychowawczo-  profilaktycznym

stworzenie poczucia bezpieczeństwa w szkole

położenie nacisku na przeciwdziałanie agresji

organizowanie uczniom bezpiecznych przerw

systematyczne organizowanie apeli porządkowych

udostępnienie uczniom numerów telefonów, pod którymi mogą znaleźć pomoc

klasowe kontrakty ucznia i nauczyciela

planowanie i weryfikowanie działań wychowawczych zgodnie z bieżącymi potrzebami uczniów oraz aktywizowanie ich podczas tworzenia tematów godzin wychowawczych i ich realizacji

Osiągnięcia ucznia

Uczeń zna i pielęgnuje tradycje narodowe, mając jednocześnie poczucie bycia Europejczykiem

Działania szkoły

kształtowanie uczuć patriotycznych poprzez uroczystości szkolne związane  z obchodami świąt narodowych

aktywny udział wszystkich uczniów w konkursach pieśni i poezji patriotycznej oraz wszelkich uroczystościach państwowych

poznawanie historii Polski, naszych narodowych tradycji, jak również miejsca i roli

Polski w Europie

organizacja konkursów tematycznych

ukazanie konieczności nauki języków obcych

poznawanie najbliższej okolicy, zabytków, tradycji i rzemiosła,

przybliżenie uczniom tradycji i zwyczajów panujących w innych krajach

opieka nad miejscami pamięci narodowej

udział w konkursach tematycznych

Osiągnięcia ucznia

Uczeń potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce

Działania szkoły

stwarzanie sytuacji do wykorzystywania w życiu codziennym umiejętności praktycznych zdobytych podczas zajęć

wykorzystywanie wiedzy informatycznej: encyklopedie multimedialne, Internet, grafika komputerowa

organizowanie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego korzystania ze wszystkich rodzajów informacji oraz bycia świadomym odbiorcą środków masowego przekazu

uświadomienie zalet i wad korzystania ze środków masowego przekazu

udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych

3. Kształtowanie człowieka tolerancyjnego, wrażliwego na potrzeby innych, znającego zasady dobrego zachowania

Osiągnięcia ucznia

Uczeń zna i stosuje zasady dobrego zachowania

Działania szkoły

lekcje wychowawcze poświęcone kulturze osobistej uczniów, podstawowym zasadom dotyczącym stosownego ubioru

zajęcia warsztatowe, lekcje wychowawcze poświęcone sposobom porozumiewania się i zachowania w różnych sytuacjach

planowanie i weryfikowanie działań wychowawczo-profilaktycznych  zgodnie  z bieżącymi potrzebami uczniów oraz aktywizowanie ich podczas tworzenia tematów godzin wychowawczych i ich realizacji

systematyczne reagowanie na przejawy złego zachowania

uwrażliwianie rodziców na właściwe postawy i zachowanie dzieci

uświadamianie uczniom potrzeby tolerancji i opieki w stosunku do uczniów młodszych i niepełnosprawnych

Osiągnięcia ucznia

Uczeń panuje nad swoimi emocjami i przejawami agresji

Działania szkoły

zajęcia na temat pokojowego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie  w trudnych sytuacjach

zajęcia mające na celu ograniczenie zachowań agresywnych

konsekwentne reagowanie na przejawy agresji

przestrzeganie obowiązujących w szkole zasad przeciwdziałania przemocy, określającego obowiązujące normy, procedury działania oraz sposoby reagowania w przypadku agresji

budowanie przyjaznej atmosfery zachęcającej uczniów do wspólnego rozwiązywania ich problemów

Osiągnięcia ucznia

Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym

Działania szkoły

organizowanie wyjść do teatru, kina itp.

organizowanie życia kulturalnego na terenie szkoły (apele, konkursy, kronika szkoły itp.)

stymulowanie wrażliwości czytelniczej – lekcje biblioteczne

konkursy czytelnicze

organizowanie akademii okolicznościowych

przygotowanie programów artystycznych z okazji np. świąt Bożego Narodzenia, wigilii szkolnej, Dnia Babci i Dziadka, Festynu Rodzinnego itp.

organizacja Dni Patrona Szkoły

udział w konkursach zewnętrznych

współudział szkoły w imprezach wychowawczo-profilaktycznych organizowanych poza szkołą

Osiągnięcia ucznia

Uczeń jest otwarty na potrzeby innych, aktywnie angażuje się w pomoc

Działania szkoły

organizowanie pomocy w nauce uczniom słabszym

udział uczniów w akcjach charytatywnych

praca na rzecz pomocy bezdomnym zwierzętom

włączenie się w pomoc dzieciom niepełnosprawnym

współpraca z instytucjami wychowawczymi

samopomoc uczniowska

Osiągnięcia ucznia

Uczeń jest tolerancyjny

Działania szkoły

godziny wychowawcze dotyczące komunikacji międzyludzkiej

kształtowanie umiejętności współżycia z ludźmi pokrzywdzonymi przez los: lekcje poświęcone osobom niepełnosprawnym, starości, chorobom

4. Kształtowanie człowieka prowadzącego zdrowy tryb życia, wolnego od uzależnień, dbającego o środowisko naturalne

Osiągnięcia ucznia

Uczeń zna i przyjmuje postawy sprzyjające zdrowiu

Działania szkoły

prowadzenie zajęć o tematyce zdrowotnej oraz roli sportu: zdrowe odżywianie, higiena psychiczna, higiena osobista, kultura organizowania wolnego czasu

zajęcia poświęcone zdrowiu psychicznemu uczniów

zorganizowanie Dnia Sportu

wycieczki piesze i rowerowe, warsztaty tematyczne, współpraca z pielęgniarką szkolną,

uwrażliwianie rodziców na przestrzeganie zdrowego sposobu odżywiania się: wyposażanie dzieci w drugie śniadanie, ograniczenie spożywania produktów wysokokalorycznych a jednocześnie szkodliwych dla zdrowia, podkreślanie roli ruchu, ograniczenie dzieciom czasu spędzanego przed telewizorem, komputerem itp.

spożywanie mleka i owoców w szkole

realizacja na zajęciach tematów promujących zdrowy styl życia

współudział szkoły w imprezach wychowawczo-profilaktycznych organizowanych poza szkołą

Osiągnięcia ucznia

Uczeń żyje w zgodzie z przyrodą, ma świadomość odpowiedzialności za nią

Działania szkoły

organizowanie zajęć w terenie

kształtowanie potrzeby dbałości o własne środowisko

organizowanie Dnia Ziemi

organizacja zajęć o tematyce proekologicznej

udział w konkursach ekologicznych

wyrabianie            nawyków  odpowiedzialnego korzystania z zasobów  natury

(segregowanie odpadów, oszczędne korzystanie z wody i energii)

Osiągnięcia ucznia

Uczeń jest świadomy szkodliwego działania używek

Działania szkoły

propagowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości

zajęcia, warsztaty, programy profilaktyczne, dyskusje na temat szkodliwości używek, dopalaczy  organizowanie pogadanek o tematyce profilaktycznej oraz tworzenie gazetek tematycznych

kontynuowanie działań mających na celu nabycie przez uczniów wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze stosowania różnego rodzaju używek m.in. narkotyków, dopalaczy

projekcje filmowe

5. Wychowanie człowieka świadomego korzyści oraz zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji, dbającego o bezpieczeństwo własne i innych

Osiągnięcia ucznia

Uczeń zna zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacji i potrafi im zapobiegać

Działania szkoły

zajęcia z zakresu wychowania komunikacyjnego

zajęcia, spotkania, pogadanki z przedstawicielami policji, dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły oraz cyberprzemocy

przeprowadzenie próbnej ewakuacji z budynku szkolnego

nauka pierwszej pomocy przedlekarskiej

VI.   ZADANIA DO REALIZACJI

1. Budowanie poczucia własnej wartości i godności oraz odpowiedzialności za siebie, innych oraz za swój rozwój.

2. Budowanie wrażliwości na wartości wyższe i wartości kulturowe.

3. Kształtowanie postaw patriotycznych.

4. Przestrzeganie zasad kultury osobistej oraz ogólnie przyjętych norm społecznych.

5. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych oraz zapobieganie zachowaniom niepożądanym i radzenie sobie z agresją i własnymi emocjami.

6. Kształtowanie tolerancji, wrażliwości i empatii.

7. Rozwijanie umiejętności efektywnego porozumiewania się i współpracy  w grupie.

8. Przeciwdziałanie nałogom.

9. Doskonalenie sprawności fizycznej i prawidłowych nawyków zdrowotnych.

10. Kształtowanie postaw właściwego korzystania z Internetu oraz radzenia sobie z cyberprzemocą.

11. Budzenie świadomości przynależności do grupy i pełnienie w niej określonej roli:

rodzina, szkoła, miasto i region, Polska, Europa, świat.

12. Wdrażanie do działań na rzecz najbliższego środowiska naturalnego.

13. Wzmacnianie czynników chroniących (promocja zdrowego stylu życia, oraz postaw i zachowań prospołecznych, budowania własnej samooceny, uczenie umiejętności społecznych

14. Ograniczenie czynników ryzyka (zapobieganie i zmniejszanie aktualnych oraz przyszłych szkód  związanych z podejmowaniem przez uczniów  zachowań ryzykownych, zapobiegania używania przemocy i agresji oraz wskazaniem niezdrowych zachowań)

15. Wypracowanie zasad efektywnej i konsekwentnej współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.

16. Zwiększanie świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie zagrożeń związanych z eksperymentowaniem i zażywaniem środków psychoaktywnych.

VII. ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI  W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLASACH  I, II, III, IV, V i VI, VII

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

ZADANIA:

1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie do utrzymania ładu i porządku.

2. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu i rozumienie siebie i swojego otoczenia.

3. Rozwijanie umiejętności społecznych: porozumiewanie się z dorosłymi  i rówieśnikami,  zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

4. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólną, radosną zabawę.

5. Tworzenie różnorodnych sytuacji, które umożliwią rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem oraz możliwościami.

6. Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko dorasta.

7. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

8. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

9. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

10. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

11. Wdrażanie do zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, sprawność fizyczna.

KLASA I

ZADANIA:

1. Przestrzeganie podstawowych form zachowania wobec dorosłych i rówieśników.

2. Zachęcanie do uczestnictwa w życiu klasy, udziału w konkursach i prezentacji swoich prac.

3. Kształtowanie umiejętności samooceny zachowania i odpowiedzialności za własne postępowanie.

4. Włączanie do akcji związanych z ochroną przyrody oraz do działań charytatywnych.

5. Poznanie symboli narodowych. Złożenie ślubowania na sztandar szkoły.

6. Poznanie najbliższego otoczenia

7. Przygotowanie  do funkcjonowania w grupie:

- poznaje sposoby porozumiewania się,

- ma poczucie przynależności do grupy,

- uczy się współdziałania,

- nabywa umiejętności prezentacji siebie na forum klasy (szkoły),

8. Zapoznanie z ceremoniałem szkolnym.

9. Wdrażanie do bezpiecznego zachowania się w drodze z domu do szkoły i ze szkoły do domu

10. Wdrażanie do akceptacji innych, np. słabszych, chorych, niepełnosprawnych.

11. Wdrażanie do zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, budzenie świadomości zagrożeń wynikających z uzależnień.

12. Kształtowanie nawyku systematyczności.

KLASA II

ZADANIA:

1. Kształcenie umiejętności rozróżniania dobrego i złego zachowania.

2. Kształtowanie nawyku poszanowania mienia społecznego.

3. Wdrożenie do pełnienia ról i funkcji społecznych / dyżurny, przewodniczący samorządu klasowego itp./

4. Uczenie zasad kulturalnego zachowania w miejscach publicznych /kino, teatr, autobus.../

5. Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi.

6. Nauka hymnu szkolnego i poznanie sylwetki patrona szkoły.

7. Poznanie własnej miejscowości.

8. Kulturalne zachowanie w szkole i poza nią:

- zna podstawowe zwroty i formy grzecznościowe,

- potrafi kulturalnie odnosić się do koleżanek i kolegów oraz pracowników szkoły,

- nie używa „brzydkich” wyrazów,

- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania obowiązujących w szkole i po za nią.

9. Wdrażanie do zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, zapobieganie uzależnieniom.

10. Kształtowanie nawyku systematyczności.

KLASA III

ZADANIA:

1. Wdrażanie do prawidłowego komunikowania się i współdziałania w środowisku rówieśników.

2. Zachęcanie do działań na rzecz klasy.

3. Dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron.

4. Wdrażanie do pomocy innym .

5. Akcje promujące ochronę środowiska.

6. Polska moja ojczyzna.

7. Poznanie własnego regionu /wycieczki krajoznawcze/.

8. Nabywanie umiejętności komunikowania się z innymi:

- umie aktywnie słuchać nauczyciela  i kolegów,

- potrafi bronić swojego zdania i odróżnia dobro od zła,

- nazywa podstawowe uczucia i potrafi je rozpoznać u innych,

- umie nawiązać kontakt z osobami dorosłymi,

- dostrzega ważne wydarzenia w szkole, środowisku lokalnym, w kraju i na świecie,

- jest wrażliwy i tolerancyjny.

9. Wdrażanie do zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, zapobieganie uzależnieniom.

10. Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi.

11. Kształtowanie nawyku systematyczności.

KLASA IV

ZADANIA:

1. Uświadomienie potrzeby dbałości o własny rozwój intelektualny.

2. Zachęcanie do uczestnictwa w życiu szkoły i wyrabianie odpowiedzialności za dobre imię klasy i szkoły.

3. Stwarzanie możliwości udziału w życiu kulturalnym.

4. Zaznajamianie z kulturami, zwyczajami i religiami innych narodowości.

5. Organizowanie tradycyjnych obchodów świąt.

6. Ukazywanie piękna oraz przybliżanie historii własnego regionu i kraju /wycieczka /.

7. Stwarzanie warunków do wiary w swoje możliwości:

- określa i rozwija swoje zainteresowania i zdolności, wykorzystuje własne zdolności,

- dba o zdrowie, sprawność fizyczną i higienę.

- przestrzega przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego i reguł bezpieczeństwa wypoczynku,

- poznaje tajniki uczenia się i organizuje sobie samodzielnie pracę.

8. Wdrażanie do zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, zapobieganie uzależnieniom.

9. Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi.

10. Kształtowanie nawyku systematyczności.

KLASA V

ZADANIA:

1. Kształtowanie umiejętności prezentowania własnych poglądów i przestrzegania zasad przy ich wyrażaniu.

2. Wdrażanie uczniów obowiązkowości i odpowiedzialności za powierzone im zadania oraz funkcje.

3. Uczenie właściwego korzystania z Internetu.

4. Kształtowanie postawy humanitarnej i dbałości o środowisko przyrodnicze / samodzielne             podejmowanie     przez                uczniów                działań charytatywnych  i proekologicznych/.

5. Pogłębianie poczucia przynależności narodowej/sylwetki sławnych Polaków, tradycje narodowe/.

6. Pogłębianie wiedzy na temat historii kraju, ukazywanie walorów krajoznawczych regionów Polski /wycieczka/.

7. Stwarzanie warunków do świadomego uczestnictwa w kulturze tradycje domu rodzinnego, szkoły, kościoła i kraju:

- zna swoje miejsce w rodzinie, szkole i kraju, utożsamia się ze swoją rodziną, społecznością lokalną,

- szanuje mienie społeczne,

- szanuje symbole: godło, flaga, sztandar szkolny, krzyż,

- zna i szanuje tradycje rodzinne, szkolne, narodowe,

- zna historię swojej szkoły.

8. Przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, zapobieganie uzależnieniom.

9. Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi.

10. Kształtowanie nawyku systematyczności.

KLASA VI

ZADANIA:

1. Kształtowanie krytycznego stosunku do otaczającej ucznia rzeczywistości – dokonywanie właściwych wyborów /kolegów, książek, form rozrywki, form zachowania, ubioru w zależności od sytuacji itp./.

2. Godne reprezentowanie szkoły podczas imprez międzyszkolnych, zawodów, konkursów.

3. Wdrażanie do uczestnictwa w różnorodnych formach życia kulturalnego.

4. Mobilizowanie uczniów do własnej aktywności mającej na celu ochronę środowiska przyrodniczego / oszczędność energii, segregacja odpadów itp./.

5. Rozbudzanie tożsamości narodowej / wyjścia i wycieczki do miejsc pamięci narodowej/.

6. Przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, zapobieganie uzależnieniom.

7. Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi.

8. Kształtowanie nawyku systematyczności.

KLASA VII

9. Godne reprezentowanie szkoły podczas imprez międzyszkolnych, zawodów, konkursów.

10. Wdrażanie do uczestnictwa w różnorodnych formach życia kulturalnego.

11. Mobilizowanie uczniów do własnej aktywności mającej na celu ochronę środowiska przyrodniczego / oszczędność energii, segregacja odpadów itp./.

12. Rozbudzanie tożsamości narodowej / wyjścia i wycieczki do miejsc pamięci narodowej/.

13. Doskonalenie umiejętności świadomego wyboru form spędzania wolnego czasu z uwzględnieniem poznawania nowych, interesujących miejsc /wycieczka/.

14. Stwarzanie warunków do podejmowania samodzielnych decyzji:

a) potrafi rozpoznać swoje mocne i słabe strony,

b) dba o zdrowie i higienę, unika nikotyny i innych używek.

c) zna skutki używania środków uzależniających,

d) odróżnia dobro od zła,

e) dba o kulturę słowa,

f) podejmuje właściwe decyzje na podstawie zebranych wiadomości ( wybiera, akceptuje, odmawia, argumentuje).

15. Przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, zapobieganie uzależnieniom.

16. Uwrażliwienie na potrzeby innych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi.

17. Kształtowanie nawyku systematyczności.

Wykaz dodatkowych zagadnień do realizacji w roku szkolnym 2017/ 2018

Edukacja prozdrowotna:

Kl. 0-III

- Zachowanie higieny osobistej

- Higiena przygotowania i spożywania posiłków

- Prawidłowe odżywianie

- Zachowanie bezpieczeństwa w czasie aktywnego wypoczynku

- Zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw, wycieczek szkolnych

Kl. IV-VII:

- Jak i dlaczego warto dbać o higienę ciała?

- Zmiany zachodzące w organizmie w okresie dojrzewania

- Integracja zespołu klasowego poprzez uczestnictwo we wspólnych zajęciach rekreacyjnych

- Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach

- Zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw, wycieczek szkolnych

Edukacja prorodzinna:

Kl. 0-III:

- Urodziny, imieniny – świętem całej rodziny

- Święta – czas spędzany w gronie rodzinnym

- Pomagamy rodzicom w pracach domowych Kl. IV-VII:

- Tradycje rodzinne – ich wpływ na więzi rodzinne

- Wzorce rodzicielskie – motorem do pozytywnych działań

- Dojrzałość biologiczna, psychiczna i społeczna

- Koleżeństwo, przyjaźń

Edukacja komunikacyjna:

Kl. 0-III:

- Bezpieczna droga do i ze szkoły

- Bezpieczeństwo podczas ferii letnich i zimowych Kl. IV-VII:

- Bezpieczna droga do i ze szkoły

- Bezpieczeństwo podczas ferii letnich i zimowych

Edukacja ekologiczna:

Kl. 0-III:

- Las nie tylko miejscem wypoczynku

- Poznajemy zasady poszanowania przyrody

Kl. IV- VII

- Wpływ degradacji środowiska na zdrowie

- Zachowanie w domu i szkole oraz ich wpływ na stan środowiska naturalnego

Dziedzictwo kulturowe, wychowanie patriotyczne:

Kl. 0-III

- Znajomość symboli i tradycji narodowych

- Poznajemy najbliższe otoczenie domu rodzinnego i szkoły

- Poznajemy postać patrona szkoły – Ewy Szelburg-Zarembiny

- Znamy hymn szkoły

Kl. IV-VII

- Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego

- Lokalne tradycje , święta i obyczaje

- Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej

- Poznajemy postać patrona szkoły – Ewy Szelburg-Zarembiny

- Znamy hymn szkoły i ceremoniał związany z uroczystościami szkolnymi

Edukacja proeuropejska:

Kl. 0-VII:

- Poznajemy kraje Unii Europejskiej

Przeciwdziałanie agresji, wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji

Kl. 0-III:

- Kształtowanie u uczniów świadomości w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z negatywnych zachowań

- Wzmacnianie właściwych zachowań poprzez budowanie pozytywnego obrazu samego siebie

Kl. IV-VII

- Wykrywanie w środowisku lokalnym negatywnych zachowań dzieci i młodzieży

- Alkohol, papierosy, narkotyki to nie dla mnie

- Kształtowanie u uczniów świadomości w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z negatywnych zachowań

- Wzmacnianie właściwych zachowań poprzez budowanie pozytywnego obrazu samego siebie

- Uświadomienie uczniom zasad bezpiecznego zachowania w szkole.

VIII. EFEKTY

- Zapobieganie przemocy i agresji w szkole oraz zjawisku cybeprzemocy,

- wzrost wiedzy u uczniów, rodziców i nauczycieli na temat uzależnień  i zagrożeń z nimi związanych oraz sposobów rozmawiania o tych problemach  z uczniami i rodzicami,

- nabycie umiejętności dokonywania wartościowych wyborów i uczenia się przyjaznych i asertywnych zachowań,

- rozwinięcie u uczniów postawy współodpowiedzialności i rozumienia siebie i innych,

- wzrost poczucia bezpieczeństwa  uczniów w szkole,

- poprawa kultury bycia ,

- identyfikowanie się rodziców i uczniów ze szkołą,

- promowanie zdrowego stylu życia i dokonywanie wartościowych wyborów dotyczących własnego zdrowia i życia,

- zwiększenie wiedzy  na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego,

- wzrost poczucia empatii i wrażliwości u uczniów,

- zwiększenie  asertywności,

- znajomość zasad zachowania się w drodze do i ze szkoły oraz jako pieszy , rowerzysta i jako pasażer w środkach komunikacji

- nabycie umiejętności radzenie sobie w różnych, trudnych sytuacjach życiowych w szkole i poza nią,

- uczestnictwo w działalności wybranych kół   zainteresowań i zajęć dodatkowych w szkole,

- umiejętność reagowania na niewłaściwe zachowania – (dyskryminacja, izolacja, plotkowanie, wulgaryzmy oraz na przemoc),

- umiejętne i jasne komunikowanie się,

- znajomość konsekwencji niewłaściwego zachowania się oraz nieprzestrzegania przyjętych norm i zasad w szkole,

IX. EWALUACJA

Monitoring programu wychowawczego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, wychowawców klasowych i nauczycieli oraz rodziców. Poddawany jest systematycznej ewaluacji i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie roku szkolnego.

Bieżący monitoring i roczna ewaluacja pozwala na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań wychowawczo -profilaktycznych.

Narzędzia monitorujące:

- obserwacja zachowań uczniów,

- aktywności,

- dyskusje z uczniami i z rodzicami,

- analiza wytworów uczniów, dokumentów szkolnych,

- wywiady z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

Narzędzia ewaluacyjne:

- informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców,

- sprawozdania wychowawców z realizacji planów wychowawczych,

- informacje zebranych podczas spotkań z rodzicami,

- informacje dotyczące współpracy z instytucjami wspomagającymi,

- sprawozdania opiekunów zajęć pozalekcyjnych i przewodniczących zespołów klasowych,

- ankiety dla uczniów, rodziców

Program został przedstawiony i zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu …19 września 2017r.… r.

W dniu …25 września 2017r.…...r. Program Wychowawczo -Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców.

 

 

bottom
top

Pracownicy szkoły


bottom