top
logo

Menu użytkownika


Start RODO Klauzula Informacyjna Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna RODO PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Środa, 12. Wrzesień 2018 08:23

 

Klauzula Informacyjna


Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119,
str. 1 z późn. zm.) informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ireneusz Radomski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie z siedzibą pod adresem Niezabitów 46, 24 – 320 Poniatowa

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3.Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować przez adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

a) Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki przebiegu nauczania, działalności wychowawczo – opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w celu:

o Prowadzenia dla każdego oddziału dziennika zajęć .

o Prowadzenia dziennika innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć , jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia odpowiednio dzieci.

o Organizowania zespołowych lub indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

o Prowadzenia dziennika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu albo dziennika indywidualnego zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć, w których dokumentuje się przebieg zajęć w danym roku szkolnym.

o Prowadzenia dziennika przez pedagoga, psychologa, logopedę, terapeutę pedagogicznego lub innego specjalisty zatrudnionego w przedszkolu.

o Gromadzenia, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka dokumentacji badań i czynności uzupełniających.

b) Ustawy z dnia 21 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych ustaw art.1, ust. 24 (Dz. U z 2017r. poz. 949) w celu:

o Przekazania do bazy danych SIO danych indentyfikacyjnych i danych dziedzinowych dziecka.

c) Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U. z 2017r. poz.1635) w celu:

o Prowadzenia szczegółowej dokumentacji działań prowadzonych w ramach programu oraz arkuszu dziecka.

d) Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem ( Dz. U z 2017r. poz 1578) w celu:

o Prowadzenia wielospecjalistycznej oceny dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych nie dostosowaniem.

5. Dane osobowe o czasowym znaczeniu praktycznym zostaną zniszczone w sposób autoryzowany w momencie utraty praktycznego znaczenia dla potrzeb placówki najpóźniej do zakończenia bieżącego roku szkolnego. W innych przypadkach zostaną przekazane do archiwum na okres 10 lat.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i koniecznym do realizacji celów związanych z wypełnieniem obowiązku prawego nałożonego na administratora, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.

7. Administrator pozyskał dane osobowe od opiekuna prawnego dziecka, składanych w postaci: wniosku o przyjęcie do przedszkola

8. Dane osobowe będą ujawnione jedynie uprawnionym odbiorcom.

9. Osoba której dane dotyczą ma prawo :

o dostępu do swoich danych osobowych,

o sprostowania swoich danych osobowych,

o żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

o sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

o żądać przeniesienia swoich danych osobowych,

o wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Zmieniony: Wtorek, 26. Styczeń 2021 09:56
 

bottom
top

Pracownicy szkoły


bottom