top
logo

Menu użytkownika


Start Plany, programy, podręczniki PODRĘCZNIKI Program wychowawczy szkoły
Program wychowawczy szkoły PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Wtorek, 16. Wrzesień 2014 07:37

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Szkoły Podstawowej im. E. Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

CELE OGÓLNE:

Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

Wspomaganie ucznia w zdobywaniu nawyków i umiejętności pozwalających prawidłowo funkcjonować we współczesnym świecie.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.

2. Przygotowanie ucznia do funkcjonowaniu w grupie szkolnej i społeczeństwie.

3. Wspieranie ucznia w budowaniu wiary we własne siły i zdolności.

4. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

5. Kształtowanie w uczniach empatii, tolerancji i zasad etycznych.

6. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom uczniów.

7. Kształtowanie postaw patriotycznych.

ZADANIA GŁÓWNE

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

1. Stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju dla uczniów.

a) organizowanie zajęć pozalekcyjnych

b) wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia  poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, rewalidacyjnych, kompensacyjnych, wyjazdy na basen,

c) współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Opolu Lubelskim i Ośrodkami Pomocy Społeczną w Poniatowej, Wąwolnicy i Karczmiskach

d) wycieczki edukacyjne

dyrektor

nauczyciele

wychowawcy

2. Przygotowanie do odbioru dóbr kultury. Nauka prawidłowego zachowania podczas imprez.

a) wyjazdy do teatru, kina, muzeum itp ? co najmniej 1 raz w semestrze

b) organizacja imprez na terenie szkoły ? koncerty muzyków, przedstawienia teatralne, cyrkowe i itp.

nauczyciele

wychowawcy

3. Integrowanie rodziców i angażowanie ich do pracy na rzecz klasy i szkoły.

a) wywiadówki w tym samym terminie dla rodziców wszystkich uczniów szkoły,

b) udział rodziców w uroczystościach klasowych, szkolnych, wycieczkach,

c) pomoc w przygotowaniu festynu szkolnego,

d) lekcje otwarte z udziałem rodziców,

e) pomoc rodziców w organizowani opieki dla dzieci podczas  wyjazdów na basen,

dyrektor

nauczyciele

wychowawcy

rodzice

4. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów.

a) organizowanie opieki świetlicowej dla uczniów dojeżdżających,

b) pogadanki i prelekcje na godzinach wychowawczych(uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niewłaściwego zachowania się np. podczas niebezpiecznych zabaw),

c) realizacja zagadnień na temat zdrowia i bezpieczeństwa wynikające z planów nauczania poszczególnych przedmiotów,

d) spotkania z psychologiem,

e) udział w konkursach na temat bezpieczeństwa, np. "Jestem bezpieczny", BRD

f) wychowanie komunikacyjne na zajęciach techniki,

g) spotkania z pracownikami straży pożarnej i policji,

h) przypominanie o zasadach bezpiecznego użytkowania  placu zabaw

i) udział w próbnej ewakuacji szkoły

dyrektor

nauczyciele

wychowawcy

Psycholog

Pielęgniarka

Stomatolog

tematyka godzin wychowawczych

pracownik BHP

5. Integracja zespołów klasowych.

a) przygotowywanie imprez klasowych i szkolnych (Andrzejki, Mikołajki, Choinka szkolna)

b) wycieczki ( klasy I-III, - jednodniowa,  IV-VI ? 2 ? 3 dniowa),  ogniska., kuligi

dyrektor

nauczyciele

wychowawcy

6. Opracowanie obowiązujących w klasie, szkole i poza szkołą norm i reguł zachowania dotyczących kultury osobistej.

a) kontrakty klasowe dotyczące reguł poprawnego zachowania,

b) tematyka godzin wychowawczych,

c) pogadanki i rozmowy z uczniami,

wychowawcy

7. Promowanie szkoły.

1. udział w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa,

2. prowadzenie strony internetowej,

nauczyciele

wychowawcy

8. Rozbudzanie postaw patriotycznych.

1. apele z okazji ważnych rocznic i świąt narodowych, (11 listopada, 3 maja inne),

2. rozpoczynanie uroczystości szkolnych hymnem państwowym i szkolnym,

3. dbanie o miejsca pamięci narodowej w najbliższej okolicy,

4. udział pocztu sztandarowego w uroczystościach państwowych na terenie gminy i parafii,

Nauczyciele

Wychowawcy

wg . kalendarza imprez

9. Kształtowanie postaw proekologicznych.

5. obchody Dnia Ziemi,

6. zbiórka surowców wtórnych, nakrętek, baterii

Nauczyciele

Wychowawcy

10. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

1. współpraca z Radami Sołeckimi, OSP, Biblioteką Gminną i innymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty

2. współpraca z Radą Rodziców,

dyrektor

nauczyciele

wychowawcy

11. Promowanie czytelnictwa w szkole

1. Lekcje biblioteczne

2. Zakupy nowych pozycji książkowych do biblioteki szkolnej

3. Impreza promująca czytelnictwo

bibliotekarka,

wychowawcy klas

12. Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.

1. organizowanie zajęć w czasie ferii,

2. organizowanie wyjazdów na basen,

Nauczyciele

Wychowawcy

13. Tworzenie i kultywowanie tradycji szkolnych.

14. Utrwalanie wśród uczniów wiadomości o historii i Patronce szkoły

? inscenizacja wybranego utworu Ewy Szelburg ? Zarembiny

? ślubowanie klasy I,

? wspólne obchody świąt narodowych i kościelnych

? festyn rodzinny

Wszyscy nauczyciele

 

Zmieniony: Wtorek, 11. Październik 2016 08:39
 

bottom
top

Pracownicy szkoły


bottom